مصاحبه‌

2018-02-20-18-45-40همتای آمریکایی وی صورت گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز تهدید کرده است که حملات توپخانه و جنگنده های ارتش ترکیه به مواضع...
2018-02-19-03-59-38 مبارزاتی جامعه علیه نظام جمهوری اسلامی را با همین دو شناسنامه دار کند. سیر موضوع رفراندوم در سیاست ایران اخیرهرچه موضوع گذر از این نظام...
2018-02-18-05-44-16ریاست جمهوری که اخیرا منتشر شد، نزدیک به ۸۰ درصد مردم مخالفت خود با حجاب اجباری را بیان کرده‌اند. رویای بهشت و واقعیت جهنم۳۹ سال پس...
2018-02-16-19-38-47 مذبوحانه،‌ قادر به پنهان کردن این واقعیت نیست. البته از منظراکثریت بزرگی از مردم ایران افق پیشارو تیره است. وقتی خامنه ای با همه...
2018-02-09-06-07-34ت می‌گیرید که گاهی آن گونه جدید موجب تخرب اکوسیستم مورد نظر یا تقویت آن می‌شود، اما برخی از مسئولان در ایران با نگرشی بر...

فرهنگ و هنر

2018-02-20-18-45-40همتای آمریکایی وی صورت گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز تهدید کرده است که حملات توپخانه و جنگنده های ارتش ترکیه به مواضع...
2018-02-19-03-59-38 مبارزاتی جامعه علیه نظام جمهوری اسلامی را با همین دو شناسنامه دار کند. سیر موضوع رفراندوم در سیاست ایران اخیرهرچه موضوع گذر از این نظام...
2018-02-18-05-44-16ریاست جمهوری که اخیرا منتشر شد، نزدیک به ۸۰ درصد مردم مخالفت خود با حجاب اجباری را بیان کرده‌اند. رویای بهشت و واقعیت جهنم۳۹ سال پس...
2018-02-16-19-38-47 مذبوحانه،‌ قادر به پنهان کردن این واقعیت نیست. البته از منظراکثریت بزرگی از مردم ایران افق پیشارو تیره است. وقتی خامنه ای با همه...
2018-02-09-06-07-34ت می‌گیرید که گاهی آن گونه جدید موجب تخرب اکوسیستم مورد نظر یا تقویت آن می‌شود، اما برخی از مسئولان در ایران با نگرشی بر...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

هیما صوفی

بە دنبال انقلاب سراسری خلق های ایران و در نهایت واژگونی رژیم شاهنشاهی و بر روی کار امدن نظام جمهوری اسلامی، از بدو اغاز حکومت و سلطە رژیم، خود را نظامی ایدئولوژیست مبتنی بر افکار صدور انقلاب و در راس ان درست کردن هلال شیعی ، خیلی زود سیما و ماهیت خود را بە مثابە خطری جدی در خاورمیانە و تهدید ثبات و امنیت منطقە نمایان ساخت.
بر این اساس این نظام سلطەگر چە در داخل و چە در در خارج ایران تنها اهداف خودرا در جهت بقا و تثبیت موقعیت منطقەای و بعضا جهانی فرض نمودە،،،،
جنگ فرسایشی ایران و عراق بارزترین نمونە برای اثبات این مهم میباشد کمااینکە اکنون با بە اتمام رسیدن این جنگ خانمان سوز، رژیم میتواندنفسی تازە کردە و ازگذشتە بیشتر در معادلات منطقەای و در جهت احقاق اهداف خود کوشش نمودە اما این پایان کار و نبوغ رهبران نظام نیست، هنوز بستر خاورمیانە مساعد و پاسخگوی سیاست و خواست این نظام و شرایط ایدەال مد نظرشان نیست.
جنگ خلیج مهمترین رخداد پایان دهە قرن بیستم در خاورمیانە و ابعاد گسترش و پیامدهای سیاسی ان محسوب شدە و این میتواند روزنەهای امید و افق سیاست سلطە جویی و صدور انقلاب اسلامی ر ژیم را بە دنبال داشتە باشد{سوریە، عراق ،حزب اللە ، حماس ، شیعیان عراق} چشم امید بە رژیم و سیاست و چگونگی تامل رهبران ایران با انان ، نوید دگرگونی سیاست جهانی واقلیمی بازتاب و فرایند مطلوب را در عمل بدنبال داشتە باشد و بتوانند بستر مساعد را برای خود حداقل در چهار چوب هلال شیعی رژیم ایران تجسم نمایند ،امری کە تا واقعیت و بە وقوع پیوستن فاصلە چندانی ندارد.....
بابە اتمام رسیدن جنگ خلیج و سرنگونی رژیم صدام حسین ،حال این رهبران خودکامە ایران هستند کە عرصە راتاختە و درصدد تثبیت منافع ومواقف سیاسی خود در منطقە را باید پراکتیزە کنند..
هزینەهای سرسام اور کمک و همکاری سران رژیم در جهت تثبیت سیاست منطقەای خود بعضا منافع پشت پردە کشورهای غربی را تامین مینمود. حال رژیم بعث عراق سقوط کردە حزب و اللە در لبنان با ساپورت مالی و لوژستیکی ایران قدرت پیدا نمودە ، شیعیان عراق در راس قدرتند و سوریە دوست دیرینە رژیم اسلامی ایران نیز خشنود از وضعیت پیش امدە بدنبال تثبیت جایگاە و موقعیت حکومت خود در این اشفتە بازار سیاسی هستند.
در این میان رژیم ایران بیشترین تمرکز خود را معطوف بە سیاست کلان منطقەای و دخالت در امورات سیاسی کشورهای همسایە و اقلیمی و همکاری مالی و نظامی همە جانبە گروههای تروریستی ، سران رژیم را در موضع قدرت و از گذشتە گستاختر و بی پروا تر و همزمان سپاە قدس را ارکان اصلی این تحولات برجستە نمود.
جمهوری اسلامی ایران با بینشی ددمنشانە در نوع سیاست خارجی خود باکشورهای خلیجی ، همسایگان خود و فراتر در خاورمیانە و تامل با ان در راستای اهداف و سیاستهای خود ، مانور قدرت و جاه طلبی نظامی خود کامە و دیکتاتور و بە تاراج بردن ثروت و سامان مردمان ایران در جهت تثبیت اصل نظام و صرف و خرج ان و اهتمام بە امورات سایسی کشورهایی چون سوریە ، لبنان و عراق بە لطف سیاست جهانی یمن نیز بە این حلقە شیعەمداری افزون شدە ، این پراکنگی با این وسعت سیاسی در منطقە و معضلات و مشکلات روز افزون اقتصادی و معیشتی در ایران و خفقان و سرکوب هر صدای ازادیی خواه و سیاسیون،،،، دیری نخواهد پایید کە اسباب سقوط این رژیم فاسد را در داخل ایران را مهیا نمودە{ نگاهی بە تحولات اخیر در داخل ایران و اعتراض ایرانیان کە دنیا را فراگرفت} .همچنین شاهد جبهەای متخاصم با رژیمی خواهیم بود کە در ٣٨ سال گذشتە هرگز نتوانستە اعتماد و اعتبار لازم را در جامعە جهانی داشتە باشد کمااینکە بە چالش کشیدن و هدف قرار دادن اصل نظام در داخل ایران میتواند مکمل جبهە متخاصم بر علیە سیاستهای نامعقول رژیم اسلامی حاکم در ایران باشد کە در چند روز گذستە شاهد ان بودیم .
بررسی ها و نتایج متعهد حاکی از ان است کە :
رژیم جمهوری اسلامی هم در داخل و هم در سطح منطقەای و جهانی با چالشهای وسیع سیاسی ، اقتصادی و بن بست تنها روزنە دیپلوماتیک در مسئلە برجام روبرو میباشد.
موضوع تروریسم بین المللی ایران را در صدر فهرست ان قرار دادە ،کە با واکنشهای تند بین المللی توام بودە است.
ضعف مدیریت سیاسی و اداری ،رکود تورم اقتصادی ،نظام را با بحران مشروعیت داخلی و خواست علنی جامعە ایران برای گذار از کلیت خواهی رژیم مواجە کردە است.
فقدان الترناتیوی مقتدر در جهت تامین منافع مردم و از سویی دیگر مطابق با اصول و موازین سیاسی بین المللی از دلایل اصلی پایداری رژیم بە شمار می اید .

18/1/2018

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4