مصاحبه‌

2018-02-20-18-45-40همتای آمریکایی وی صورت گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز تهدید کرده است که حملات توپخانه و جنگنده های ارتش ترکیه به مواضع...
2018-02-19-03-59-38 مبارزاتی جامعه علیه نظام جمهوری اسلامی را با همین دو شناسنامه دار کند. سیر موضوع رفراندوم در سیاست ایران اخیرهرچه موضوع گذر از این نظام...
2018-02-18-05-44-16ریاست جمهوری که اخیرا منتشر شد، نزدیک به ۸۰ درصد مردم مخالفت خود با حجاب اجباری را بیان کرده‌اند. رویای بهشت و واقعیت جهنم۳۹ سال پس...
2018-02-16-19-38-47 مذبوحانه،‌ قادر به پنهان کردن این واقعیت نیست. البته از منظراکثریت بزرگی از مردم ایران افق پیشارو تیره است. وقتی خامنه ای با همه...
2018-02-09-06-07-34ت می‌گیرید که گاهی آن گونه جدید موجب تخرب اکوسیستم مورد نظر یا تقویت آن می‌شود، اما برخی از مسئولان در ایران با نگرشی بر...

فرهنگ و هنر

2018-02-20-18-45-40همتای آمریکایی وی صورت گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز تهدید کرده است که حملات توپخانه و جنگنده های ارتش ترکیه به مواضع...
2018-02-19-03-59-38 مبارزاتی جامعه علیه نظام جمهوری اسلامی را با همین دو شناسنامه دار کند. سیر موضوع رفراندوم در سیاست ایران اخیرهرچه موضوع گذر از این نظام...
2018-02-18-05-44-16ریاست جمهوری که اخیرا منتشر شد، نزدیک به ۸۰ درصد مردم مخالفت خود با حجاب اجباری را بیان کرده‌اند. رویای بهشت و واقعیت جهنم۳۹ سال پس...
2018-02-16-19-38-47 مذبوحانه،‌ قادر به پنهان کردن این واقعیت نیست. البته از منظراکثریت بزرگی از مردم ایران افق پیشارو تیره است. وقتی خامنه ای با همه...
2018-02-09-06-07-34ت می‌گیرید که گاهی آن گونه جدید موجب تخرب اکوسیستم مورد نظر یا تقویت آن می‌شود، اما برخی از مسئولان در ایران با نگرشی بر...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

هیماصوفی
انسانها در قالب اجتماعهای سیاسی ، ملی ، مذهبی...حق تعیین سرنوشت بە معنای حق انتخاب و کوشش برای ارمانهای خودرادارند کەاز حقوق بدوی و مسلم هرانسان آزادیخواهی شمردە میشود و در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد بە واضحی بە ان اذعان شدە و سعی در نهادینە کردن در راستای افکار اومانیستی و تحقق این امر گرانبهابرای تاریخ بشریت میشود.

کردستان در ایران اجتماعی است کە همە تعاریف مبانی و شروط یک ملت واحد را بر مبنای خاک ، زبان، نژاد، فرهنگ و .... مشترک دارا میباشد، باا ین اوصاف ملت کردستان سالیانیست دریوغ استبداد و اشغال گریهای حکومتهای مرکزی گرفتار و در بند میباشد، ملتی کە بە انواع بهانە و سیاستهای نامتعارف براصل رعایت حقوق بشر نادیدە گرفتە شدە و هموارە پایمال میشود..
بر این اساس مبارزات انقلابی درطول تاریخ و خصوصا از صد سال گذشتە تاکنون شکل گرفتە کەهر کدام از این وقایع خود در برگیرندە پیامی صلح امیز توام با دفاع از ارمانهای انسانی و پافشاری بر اصل حق تعیین سرنوشت و تامل با حکومتهای خودکامە مرکزی در ایران بودە و هست کە ما رو با واقعەای تحت تاثیر استبداد و اشغال گری بە نام اصول بنیادین انقلابی کە حاوی پیامی هموارە یکدست از لحاظ و دیدگاە و در چهار چوب حق تعیین سرنوشت در قالب یکی از اشکال ان بودەو خواست علنی اقشار مختلف جامعە کردی و از هر طیفی متوجە میسازد.


جنبە دیگر این فرایند تاریخی و سیاسی و بعضا بنا بە شرایط حتی مدنی خود را در تامل با حکومت مرکزی تداعی مینماید، انچە مسلم است مطالبات بر حق و اصل حق تعیین سرنوشت برای حکام خودکامە و مستبد همیشە سایە وهمی وحشتناک و در راستای اهداف فاشیستی انان بە مثابە تجزیە ایران تعبیر و تفسیر شدە است و همین باعث شدە کردستان نتواند انطور کە باید بە مرکز اعتماد نماید و لذا فرایند این افکار کە بە خودی خود وتعمدا سعی در نادیدەگرفتن وفریب اذهان عمومی رادر دارد علت بر مزید شکل گرفتن احزاب در کردستان و تعیین نوع و چگونگی مبارزات انان شدە است.
پس در این بعد از شکل گرفتن احزاب کردی با اصلی مبارزاتی بە نام حق تعیین سرنوشت مواجە میشویم کە بنا بە شرایط و مقتضیات زمانی سیاسی در یکی از چهار شکل ان یعنی (خود مختاری، فدرالیزم، کنفدرالیزم و استقلال) خود را برجستە مینماید، انچە مسلم است جنبش جمهوریخواهان شرق کردستان باتایید وتاکید بر اصل حق تعیین سرنوشت در فضایی کاملا سالم و دموکراتیک و رجوع بە ارا کردستان در انتخاباتی ازاد ، در انتخاب هر یک از اشکال اصل حق تعیین سرنوشت در شرایط ممکن و رئالیسی خود را مسئول رسالتی تاریخی میداند کە انرا از دیگر احزاب کلاسیک کردستان بدین گونە متمایز مینماید چون جنبش ما هرگز در مبارزات سیاسی خود و مبنای کار خود یکی از چهار شکل حق تعیین سرنوشت را متکی بە جبری سیاسی بە جامعە کردستان تحمیل نکردە و تاکید ما بر اصل حق تعیین سرنوشت بودە و هست کە میتواند مردمان کردستان را تحت هر شرایطی همسو و همخوان با این اصل اجتناب ناپذیر رهنمون سازد کمااینکە با این بینش ، ابعاد و بازتاب سیاسی ان در راستای حل مسئلە کرد و تابع ان سروری سیاسی کردستان بر حکومت مرکزی بدون هیچ شرطی فرض خواهد شد.

9/2/2018

 

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4