مصاحبه‌

2018-01-18-18-00-06ژیم را بە دنبال داشتە باشد چشم امید بە رژیم و سیاست و چگونگی تامل رهبران ایران با انان ، نوید دگرگونی سیاست جهانی واقلیمی...
2018-01-14-05-12-56آن فراطبقاتی است و همه ی آنها را در برمیگیرد که این نظام را نمیخواهند. و اینها هر روز بیشتر شده اند و میشوند. خاکستری ها...
2018-01-13-11-08-35شرایط بحرانی تفاسیر و اظهاراتی غیردقیق و بعضا نادرست از برخی وقایع و سخنان او ارائه می شود و بعضا گزینش وی را به توطئه...
2018-01-11-20-44-03بدنه‌ی جنبش تنها میخواست میرحسین موسوی را به کاخ ریاست جمهوری بفرستند تا بی توجه به آنچه در لایه های زیرین جامعه میگذرد، برای بازسازی...
2018-01-11-20-38-44با مقامات ایران در ارتباط بوده ايم. احترام متبادل پایه روابط ما است، انتظار داریم تا همه از خشونت بپرهيزند و حق آزادى بیان تضمین...

فرهنگ و هنر

2018-01-18-18-00-06ژیم را بە دنبال داشتە باشد چشم امید بە رژیم و سیاست و چگونگی تامل رهبران ایران با انان ، نوید دگرگونی سیاست جهانی واقلیمی...
2018-01-14-05-12-56آن فراطبقاتی است و همه ی آنها را در برمیگیرد که این نظام را نمیخواهند. و اینها هر روز بیشتر شده اند و میشوند. خاکستری ها...
2018-01-13-11-08-35شرایط بحرانی تفاسیر و اظهاراتی غیردقیق و بعضا نادرست از برخی وقایع و سخنان او ارائه می شود و بعضا گزینش وی را به توطئه...
2018-01-11-20-44-03بدنه‌ی جنبش تنها میخواست میرحسین موسوی را به کاخ ریاست جمهوری بفرستند تا بی توجه به آنچه در لایه های زیرین جامعه میگذرد، برای بازسازی...
2018-01-11-20-38-44با مقامات ایران در ارتباط بوده ايم. احترام متبادل پایه روابط ما است، انتظار داریم تا همه از خشونت بپرهيزند و حق آزادى بیان تضمین...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

عباس خرسندی

جمهوری اسلامی حکومت یا بیگانه ای متجاوز در ایران!

نقش دوگانه جمهوری اسلامی در قانون اساسی در تضاد با منافع ملی است.

فارغ از اینکه جمهوری اسلامی در چه شرایطی و با توجه به چه ضرورتهایی بقدرت رسید، پرسش نخستین پس از نزدیک به چهل سال حکومت اسلامی این است. آیا جمهوری اسلامی یک حکومت در چارچوب کشور ایران است؟! هنگامی که روحانیت در انقلاب اسلامی با اهداف خدمت به جامعه، و شعار آزادی و استقلال به میدان آمد شاید کمتر کسی تصور می کرد که جمهوری اسلامی غیر از آنی باشد که ظهور کرده است. یعنی در چهارچوبه صرف یک حکومت دینی. اما این حکومت در عمل به پدیده دیگری تبدیل شد که آنرا از ویژگی یک حکومت مذهبی متعلق به ایران جدا کرده است. بنا بر این امروز ضروری است مروری مجدد بر ساختار و ماهیت حکومت جمهوری اسلامی داشته باشیم.
برای شناخت دقیقتر جمهوری اسلامی به فلسفه وجودی و کارکردی آن در کشور می پردازیم. بنیاد اعتقادی این حکومت، ایدئولوژی اسلامی است، همانند ایدئولوژیهای نازیسم و فاشیسم، اما هم از نظر شکل و هم ماهیت و محتوا کاملا متفاوت با آنها است. احتمالا بسیاری از محققان و نظریه پردازان در تحقیقات خود نسبت به جمهوری اسلامی نوعی نظریه انطباقی با فاشیسم را تعمیم داده اند، از جمله خود نویسنده این مطلب. شکاف نظری در قضاوت درماهیت و شکل جمهوری اسلامی زمانی آشکار تر شد که رویکرد و رفتار جمهوری اسلامی بیش از آنکه مبین تلاش برای مدیریت و هدایت کشور ایران

Read more...

 

بهزاد کریمی

همه‌پرسی چالش برانگیز در "اقلیم کردستان" و مقابله دولت مرکزی بغداد و دول کشورهای همسایه همسوی آن با "اقلیم" و نیز رفراندوم جنجالی کاتالونی و در پی آن رویارویی حاد مادرید با بارسلونا، بار دیگر و در ابعادی گسترده‌تر، بغرنجی‌های مسئله ملی در جهان و دوران ما و نوع نگاه به آن را رو آورد و موجب مباحث ژرفتری در زمینه "حق تعیین سرنوشت" شد ...

۱. پیشا سخن
همه‌پرسی چالش برانگیز در "اقلیم کردستان" و مقابله دولت مرکزی بغداد و دول کشورهای همسایه همسوی آن با "اقلیم" و نیز رفراندوم جنجالی کاتالونی و در پی آن رویارویی حاد مادرید با بارسلونا، بار دیگر و در ابعادی گسترده‌تر، بغرنجی‌های مسئله ملی در جهان و دوران ما و نوع نگاه به آن را رو آورد و موجب مباحث ژرفتری در زمینه "حق تعیین سرنوشت" شد. دو پدیده‌ای‌ دستکم از جنبه حقوقی مشابه، یکی‌ در خاورمیانه میدان بازی قدرت‌ها، استبداد زده و رنجور از تنش و آتش و آن دیگری در اروپای خرامیده در آرامش و اتحاد و مبتنی بر قدرت نرم و دمکراسی! و این همزمانی، نشانگر آنکه، شکاف ناسیونالیستی هنوز هم آتشفشانی است کماکان سر باز در اقصا نقاط جهان، و گسلی فعال که فقط تعلق به گذشته تاریخی ندارد

Read more...

 

اردلان فرجی

گردهمایی و جنبش تودەای وسیع شهرهای کردستان ایران (روژهلات) در شکل نافرمانی مدنی برزگ هزاران نفری، علی رغم فشار و عریانترین تهدیدات از طرف مسئولین رژیم جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از خواست و ارادە مردم کردستان عراق (باشور) چهار پیام بزرگ و اساسی در بر داشت:
الف/ همبستگی و پشتیبانی کردستان ایران از مبارزە و دستاوردهای کردستان باشور و سایر بخشهای دیگر کردستان. ب/ مقاومت در برابر سیاستهای جمهوری اسلامی عیلە ملت کورد و بە ویژە مردم کردستان ایران. پ/ عینیت بخشیدن بە توانای و قدرت احزاب کردستان ایران و بە شیوە چشمگیرتری حزب کومەلە کردستان ایران و ارگان تشکیلات مخفی این حزب در داخل کشور. ت/ "روژهلات محوری" مناسبترین سیاست برای این مرحلە از مبارزە و تلاش نیروهای روژهلاتی و همزمان ضامن دستاوردهای سایر بخشهای دیگر کردستان خواهد بود.
الف/ همبستگی و پشتیبانی کردستان ایران از مبارزە و دستاوردهای کردستان باشور و سایر بخشهای دیگر کردستان.
پیوند عمیق و ناگسستنی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کردستان عراق و کردستان ایران و سایر بخشهای دیگر کردستان قدمتی دیرین و مدیدی دارد، دیرباز و بعد از شکلگیری اولین جنبشهای ملی و از زمان شیخ عبدوللا شمزینان (١٨٨٠مـ) کە بیشترین درگیریها را در قسمت کردستان روژهلات را بە خود دید تا پیوند جمعیت احیای کورد (ژ.ک) با حزب هیوا (امید)، تا مشارکت ملا مصطفی بارزانی و افسران کورد عراق در جمهوری مهاباد، تا شرکت و پشتیبانی کوردهای ایران در قیام "ایلول" و کمک رسانی کوردهای ایران برای احیای قیام "نو" در کردستان عراق و نیروهای پشتیبانی کردستان عراق از کوردهای

Read more...

 

احسان فتاحی
از میان ١٠ رییس‌جمهور و نخست وزیر ایران، تنها یک نفر عاقبت به خیر شد و به جایگاهی رسید. آیت‌الله علی خامنه‌ای از ساختمان ریاست‌جمهوری به بیت رهبری رفت و ارتقا مقام پیدا کرد. بقیه اما با سرنوشت کمابیش مشابهی مواجه و هر یک به نوعی از قدرت رانده شدند. به جز محمد علی رجایی و نخست وزیرش محمدرضا باهنر، که در انفجار دفتر نخست‌وزیری کشته شدند، برای سایرین، پایان دوران مسوولیت در خیابان پاستور، شروع روزهای سردرگمی و چرخش دیدگاه نظام نسبت به آنان بوده است. این افراد خائن، ساکت جریان فتنه، برانداز و انحرافی لقب گرفته و از جمع خودی‌ها طرد شده‌اند.

چرا روسای دولت در ایران به چنین سرنوشتی مبتلا می‌شوند و مانند سایر کشورها، از تجربه‌های مدیریتی آنها استفاده نمی‌شود؟ نگاهی به وقایع سی و چهار سال گذشته و عملکرد روسای جمهور و نخست وزیران آنان، می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که چرا این افراد از پوزیسیون به اپوزیسیون تبدیل می‌شوند؟
محمود احمدی‌نژاد، درست سيزده سال پيش رئیس‌جمهوری شد و دوره‌ای پر فراز و نشیب را در سیاست ایران آغاز کرد. مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری، فراز و نشیب او را از نگاه اصولگرایان این گونه توصیف کرده است: "روز اول خوب بود، روز دوم لق زد و روز سوم افتاد" او از فرمانداری ماكو بعد از استانداری و شهرداری به پست رياست جمهوری رسيد!
اما در بیش از پنج سالی که از پایان دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد می‌گذرد، آنچه بیش از هر چیز درباره او در رسانه‌ها تکرار شده، بحث "فسادهای مالی" و "سیاست‌ پرهزینه‌" او

Read more...

 

علیرضا ثقفی

• هر چند که کمک های مردمی در این زلزله و در زلزله های قبلی، بخشی از الام مردم را تسکین و همبستگی میان مردم را افزایش داده؛ اما تامین نیازهای اولیه آسیب دیدگان زلزله تا زمانی که دوباره بتوانند به زندگی عادی برگردند، حل اساسی مشکل و جلو گیری از خسارات آینده، مساله ای است که در سطح کلان باید حل شود و همراهی مردم نباید بهانه ای شود برای از زیربار مسوولیت شانه خالی کردن مسوولان ...

بار دیگر زلزله ای مهیب، گوشه ای از این مرز و بوم را ویران کرد. جان هزاران نفر را گرفت و ده‌ها هزار نفر را بی خانمان کرد در دنیای کنونی، زلزله رویدادی طبیعی است، اما به واقع سبب مرگ و ویرانی زندگی ها نمی شود، نابرابری و بی عدالتی در توزیع ثروت و منابع است که ویرانی و مرگ و نیستی جان‌های بسیاری را به دنبال می آورد. جدال غارت و چپاول با جان انسان‌ها در بحران هایی مانند زلزله فقط نمایان تر می شود و در این جدال، آنکه سرمایه ای ندارد، اولین قربانی خواهد بود.
در پنجاه سال گذشته ۷ زلزله ویرانگر در محیط جغرافیائی ایران اتفاق افتاده است که عبارتند از :
۱- زلزله بوئین زهرا در استان قزوین
۲- ۱٣۵۱ زلزله قیر و کارزین در استان فارس
٣- ۱٣۵۷ زلزله طبس در استان خراسان
۴- ۱٣۶۹ زلزله رودبار در استان گیلان
۵- ۱٣٨۲ بم در استان کرمان
۶- ۱٣۹۰ زلزله اهر و ورزقان در تبریز
۷- ۱٣۹۶زلزله سر پل ذهاب در استان کرمانشاه
علاوه بر آن زلزله های کوچک تری نیز اتفاق افتاده است که هرچند به وحشتناکی این هفت زلزله مهم نبوده است اما در جای خود ویرانی هائی را به بار آورده است که سبب بی خانمانی و کشته و معلول شدن عده ای از مردم شده است.
نگاهی به این لیست به ما نشان می دهد که به طور متوسط هر ٨ سال یک‌بار یک زلزله ویرانگر حدود ۷ ریشتری در یکی از نقاط کشورمان اتفاق می افتد که هزاران و گاه ده ها هزار نفر را به خاک

Read more...

 

نامه سرگشاده هاشم خواستار فعال مدنی و مسئول کانون صنفی معلمان مشهد به خامنەای رهبر جمهوری اسلامی :
1-آقای خامنه ای به شما تبریک میگویم بخاطر اینکه هر چقدر امثال سید جمال الدین اسدآبادی و آیت الله نائینی و طباطبایی و بهبهانی و طالقانی و مهندس بازرگان و دکتر شریعتی و ... تلاش کردند که اسلام را با دموکراسی ( مردم سالاری ) و آزادی آشتی دهند ، اما شما و آقای خمینی تمام آن تلاش ها را نقشِ بر آب کردید.
2-آقای خامنه ای احتمالا «گاندی» و «نهرو» از رهبران استقلال هندوستان که بعد از جنگ جهانی دوم یعنی در سال 1947، هند را به استقلال رساندند را میشناسید؟ آنها بزرگترین نعمت و دست آورد بشری یعنی دموکراسی و آزادی را از کشور استعمارکننده شان یعنی انگلیس، الگو برداری کرده و تحت هیچ شرایطی حاضر نشدند که آزادی های ملتشان را محدود کنند و حتی گاندی رهبر استقلال هند ، ایندیرا گاندی نخست وزیر هند ، راجیو گاندی فرزند ایندیرا گاندی و نخست وزیر هند را جملگی ترور کردند اما به بهانهٔ ترور آنها، آزادیهای ملتشان را نگرفتند . اما آقای خمینی ، شما و زیر مجموعه های شما عمدا کشور را به سمت جنگ و ترور سوق دادید تا مخالفانتان را سرکوب کروه و آزادی های مشروع و قانونی را از ملت بگیرید که گرفتید.
3-آقای خامنه ای، همه ی روشنفکران میدانستند و اخیرا اقای مهدی خزعلی در یکی از برنامه های تلویزیونی فاش کرد که آقای خمینی عمدا سازمان مجاهدین خلق را به سمت جنگ مسلحانه برد که بهانه برای سرکوب آنها داشته باشد، بهتر نبود همچون گاندی و نهرو، پدرانه با تمام احزاب و سازمان ها از جمله سازمان مجاهدین خلق بر خورد کرده و امروز هزاران نفر چه از طرفداران شما وچه از طرفداران سازمان مجاهدین خلق و دیگران در زیر خاک نبودند و کشور هم مطمئنا گرفتار اینهمه جنگ وتبعاتِ آن با اینهمه دشمنِ خارجی که اکنون داریم نمیشد و بجای صرفِ درآمدهای کشور برای گسترش تشیع،آنها را صرف آموزش وبهداشتِ مردم میکردید

Read more...

 

فریبرز آبدانان
سرپل ذهاب و دشت ذهاب منطقهای استراتژیک هستند و با وجود تنوعات مذهبی و موقعیت مهم جغرافایی اش از اهمیت بالای برخوردار هستند ،در تیئوری های ژیئو پلتیک یکی از استراتژیک و مهمترین جغرافیای سیاسی ،مذهبی اقتصادی ،فرهنگی در خاور میانه محسوب میشود ...

در این دیار اهورایی کوردستان ملت کورد با مذهب و آیین مختلف در کنار هم زندگی کرده اند وهیچ گونه مشکلی با هم نداشته ودر شادی غم درکنار یکدیگر بوده اند ،این دیار مردمانی است که با فرهنک بلند تاریخیشان توان تحمل تفاوتها را داشته ودارند...
همدردی و اتحاد ملت کورد در همکاری زلزله زدگان استان کرماشان زلزله ای بود که ستونهای فاشیزم فارس را لرزاند،نظام فاشیستی ایران چنین پلان پلیدی دارد که چنان ضربه محکمی بر مردم این منطقه وارد کندکه تا سالها نتوانند کمر راست کنن!
سرپل ذهاب منطقه ای است که در آن ملت کورد از هر دو مذهب شیعه و سنی و هم چنین آیین یارسان در آنجا زندگی میکنند...
رژیم در تلاش است با توضیع ناعادلانه کمکهای مردمی و ... در برخی مناطق هرج و مرج ایجاد کند و باعث تفرقه شود و از تفاوتهای مذهبی و دینی در این وضعیت حساس سوء استفاده کند...
اما هموطنان کورد بسیار آگاهتر از آنند و رشد ملی و هویت خواهی و اتحاد و همبستگی و همدردی در تمام کوردستان و بخصوص کرماشان و ایلام در این چند سال به اوج خود رسیده است مردم کورد کرماشان و ایلام اکنون بیش از سالها پیش به این نتیجه رسیده اند که در چنگال فاشیزم فارس مستعمره ای بیش نیستن ...
اما باز هم ضروری است که با هم بکوشیم و روشنگری کنیم تا گر عده ای قلیل در بین ما کوردها باشد که تاکنون به وقاحت و فضاحت فاشیزم فارس پی نبرده

Read more...

 

نجف ( کاوه ) مهدی پور(زینی وند) کارشناس ارشد علوم سیاسی_ایلام

 

درست دو روز بعد از اربعین حسینی در عراق، زاگرس به رقص آمد ،رقص چمر! چون هیچ وقت سرزمین ما مثل خودمان نمی لرزد! آنچنان سرزمین حامیان همه پرسی رقصید که همه را خانه خراب کرد! زاگرس خیلی سعی کرد خودش را بگیرد ،اما نتوانست ، نمی دانم ،گویی بد جوری پس گردنی خورده بود ! تا حالا ندیده بودم و نشنیده بودم که دالاهو سر چوپی مانشت و کو`ر و گرین باشد و با هم برقصند ! اما امروز از مرکز ژءو فیزیک دانشگاه تهران شنیدم که یک بار دیگر زاگرس اینگونه به رقص آمده ، و آنهم بین ششصد تا هفتصد سال پیش و ظاهرا کمی قبل از عهد صفویان بوده ! خیلی تعجب کردم ! احتمالا ،باز بحث همه پرسی در میان بوده ! گویی که دشمنان همه پرسی با خدا هم هماهنگ کرده بودند ولی بعید می دانم ؛ چون زمین شده بود عین یک قاطر چموش ! مثل یک کشتی در بحر طوفانی! هرکاری که کرد همه بیفتند؛ ولی نیفتادند؛ فهمیدم که با خدا هماهنگ نشده! با خودم فکر کردم که شاید تاوان حمایت از استقلال اقلیم را می پردازیم ، چون فردای همه پرسی،( سه شنبه ) همه توی کوچه خیابان از فرط خوشحالی به رقص و پایکوبی پرداختند ! واقعا هم جای خوشحالی داشت ، چون دنیایی در مقابل اقلیم ایستاده بود و پیروزی بر کل دنیا حقیقتا شیرین است! ولی فکر دیگری کردم و آن هم اینکه ، عربستان سعودی اخیرا بدجوری پیله کرده به ایران و حتی بنا به نقل از مطلعین، قصد دارد به ایران حمله کند، چون ایران را مخل امنیت خاورمیانه و کشورهای منطقه می داند و از طرفی سلاح های زیادی انباشت کرده است که باروتشان دارد نم می کشد و چه بهتر که قدرت تخریبشان را امتحان کند ، چون که ترامب خیلی از سلاح هایی که به سعودی ها داده تعریف کرده و به کمپانی های ساخت سلاح قول داده که باز هم برایشان دلالی کند! عربستان خیلی خشن شده، اما دیگر بعید می دانم به یک کشور زلزله زده حمله کند؛ چون آنها هم بالاخره مسلمان

Read more...

 

عبدالرحمان الرشاد

جبهه‌های رویارویی با ایران و همپیمانان اصلی‌اش، روز به روز بیشتر می‌شود. موشک بالستیکی که حوثی‌ها به سمت پایتخت پادشاهی عربی سعودی شلیک کردند، یک اتفاق نظامی خطرناک است که نمی‌توان آن را از نبردهای منطقه‌ای با ایران در لبنان، سوریه و عراق جدا کرد. در پی مخالفت دائم ایران با خروج نیروها و گروه‌های شبه‌نظامی‌اش از سوریه، راه‌های دیپلماتیک شکست خوردند. ایرانی‌ها پیش از این با خروج نیروهایشان از عراق نیز که در آن اقدامات نظامی می‌کنند و در جدیدترین نبردها، به سوی اقلیم کردستان روانه شده‌اند، مخالفت کرده بودند.
ایران از راه دور جنگ‌های عراق، سوریه، لبنان و یمن را اداره می‌کند. کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا در اتخاذ سیاستی مناسب در قبال استراتژی ایران برای نفوذ و تسلط از طریق همپیمانانش، ناکام ماندند.
آمریکایی‌ها که بارها از طریق انفجارها و ترورهای حزب‌الله، متحمل هزینه‌ شده‌اند، تنها به مقابله با همپیمان ایران اکتفا کرده و به ترور افراد مرتبط و رهبران حزب‌الله پرداختند. مصر و کشورهای خلیح نیز تنها به تنگ‌تر کردن حلقه محاصره سیاسی و اقتصادی حزب‌الله پرداختند.
ایران رقیبان را به اتخاذ یکی از این دو رویکرد وا می‌دارد. یا اینکهبه شکل مستقیم با خود منبع که رژیم ایران است روبرو شوند یا اینکه همپیمانان منطقه‌ای ایجاد کرده و وارد جنگ‌های نیابتی شوند. رخ دادن گزینه اول و جنگ با ایران چندان محتمل نیست و تنها در حالت دفاع و در حالتی که تهران حمله نظامی مستقیم کند، امکان رخ دادن گزینه

Read more...

 

فریبرز رنیس دانا

همه موسسات اعتباری و بانکی خودسر از کجا آمده اند؟ چرا نظام بیمه اعتباری وجود ندارد؟ و بانک های تخصصی چرا نقش رشدزای خود را در رشته-های کشاورزی و صنعتی ایفا نمی کنند؟ من گمان نمی کنم در چارچوب سیاست-های اعلام شده و آنچه در گرایش اساسی این دولت وجود دارد و آنچه به واقع در مجلس شورای اسلامی هم رای آورد همانا رای به اصلاح کامل پولی در جهت توسعه و رفاه و رشد عادلانه باشد. ...

نظریه های متعدد و پرشمار نوکلاسیکی در زمینه ها و شاخه های مختلف اقتصاد، از جمله اقتصاد پول و بانک داری، به دفعات بسیار زیاد ناتوانی خود را در بیان ریشه و راه حل مسایل نشان داده اند زیرا از اساس اشکال تجربی و پیش فرض ها و استدلال آنها قابل دفاع نیستند اما به درد توجیه نظام سلطه طبقاتی می خورند. در بحث پولی و بانکی مورد نظر ما نیز این نظریه ها به درد توجیه بقای بهره کشی پولی و دیکتاتوری پول می خورند و بس.

یک نظریه نوکلاسیکی در زمینه اقتصاد پولی که تایید جدی آن را از سوی شماری از نظریه پردازان و کارشناسان رسمی در ایران نیز دیده و شنیده ایم، نظریه مرسوم به «سازگاری سیکلی پول آفرینی» است. این نظریه نوکلاسیکی بر آن است که در دوران رکود، به تدریج اما نسبتا به سرعت توان ایجاد درآمد و بازدهی در اقتصاد افت می کند

Read more...

 

دکترعبدالستار دوشوکی

نه تنها برای نگارنده که یک ایرانی سـُنی مذهب و غیرفارس از دورافتاده ترین شهر کشور یعنی چابهار هستم، بلکه برای بسیاری از پژوهشگران ایرانی و خارجی داستان آسیمه (پریشان) و سرآسیمه (سرگردان) بودن این ملت در گذر زمان همواره مایه تحیر و شگفتی بوده و است. بر طبق کتاب "رکوردهای جهانی گینس" ایران (Persia) از نظر موجودیت و تاریخ استقلال، کهن ترین کشور دنیا است که قبل از چین و اتیوپی و ژاپن و فرانسه بوده. ایران یکی از ۳۷ عضو اصلی و موسس جامعه ملل یا مجمع اتفاق ملل (The League of Nations) در ژانویه ۱۹۲۰ میلادی (۱۲۹۸ خورشیدی) بود. در سال ۱۹۴۵ میلادی نیز ایران جزو یکی از ۵۰ کشور بنیانگزار سازمان ملل بود. در راه نیل به دمکراسی و حاکمیت مردم، ایران با انقلاب مشروطیت جزو جوامع پیشقراول انگشت شمار در دنیا بود. مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ (۱۹۰۶ میلادی) امضا کرد؛ در حالیکه در آن زمان اکثریت کشورهای دمکراتیک امروزه دنیا یا وجود نداشتند و یا در برخی از آنها نظیر فیجی آدمخواری رواج داشت. در سال ۱۳۵۷ که مردم ایران برای آزادی انقلاب کردند، بسیاری از کشورهای متمدن و از نظر سیاسی و یا اقتصادی پیشرفته دنیای امروز(نظیر کره جنوبی، برزیل، فیلیپین، اسپانیا، هندوستان، آفریقای جنوبی، تایلند، و آرژانتین و چین و غیره) وضعیت بسیار بدتری از ایران داشتند.

حال سوال اساسی اینجاست که چرا بقیه کشورها (از جمله کشورهایجدید التاسیس و دیکتاتورزده دیروزی) با گام برداشتن بسوی آینده و مدنیت و مدرنیته و دمکراسی و شکوفایی اقتصادی پیشرفت کردند؛ ولی ما ایرانیان هنوز آشفته و سراسیمه بین پاسارگاد و کربلای معلی ره منزل خویش را گم کرده‌ایم؟ چرا در قرن ۲۱ در مملکت ایرانیک تئوکراسی مستبد و یکه سالاری مطلقگرایانه مذهبی وجود دارد که ایرانیان را با خشونت و سرکوب از بزرگداشت تاریخ گذشته ایران و حضور در مراسم پاسارگاد منع می کند. اما همین حکومت بظاهر ایرانی، با هزینه کردن هزاران میلیارد تومان و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات فراوان مردم

Read more...

 

اردلان بهروزی

خبر حاکی از آن آنست که در روز پنجشنبه چهارم آبان ماه ١٣٩٦.خ "علی اشرف درویشیان" شخصیت مبارز، نویسنده، آزادیخواه، حامی و عاشق تمامی مردمان فقیر و زحمتکش دار فانی را ودا گفت، ایشان اگر چه نوشته هایش را با زبان فارسی تحمیل شده به چاپ رسانده است و در همان راستا هم از سوی بسیاری افراد خام اندیشه و نو رسیده! گاهگداری در این میدان ایشان را به باد انتقاد گرفته اند، اما در واقع باید یادآور شد که جناب علی اشرف درویشیان با همان زبان اجباری! آنچنان خدمات فرهنگی، ادبیاتی و اجتماعی را تحویل جامعه ی کوردستان داده است که خیلی از نانخوران نرخ روز کوردایتی از آن عاجز بوده اند، از لایه ای دیگر اگر کسانی آثار و نوشته های درویشیان را مطالعه کرده باشند و از جغرافیای استان کرماشان اندکی آشنایی را در چنته ی خویش همراه داشته باشند نیک می فهمند که تمامی جوهره ی نوشته های ایشان با فرهنگ،ادبیات و مناطق کوردواری کرماشان عجین و متولد شده است وهمچنان زندگی خویش را به گونه ای رئالیستی در کتاب چند جلدی "سالهای ابری"اش با واقعیات به تصویر درآورده است، فرهنگ یک جلدی کوردی کرمانشاهی وی نمونه ای خلل ناپذیراز خدمت کردن به ملت کورد و بویژه مردمان جنوب کوردستان ایران را به باور کوردایتی خویش پیوند زده است...

به همین مناسبت یادی از دهه های شصت را ابراز می دارم که در همان دوران ابتدائی در شهر کرماشان خواندن کتاب های غیر درسی خویش را با آثار و نوسته های نویسندگان شهیر و همشهریم چون؛ منصور یاقوتی،لاری لاهوتی و علی شرف درویشیان آغاز کردم خواندن نوشته های نامبردگان در آن برهه از زمان همچون باز کردن

Read more...

 

گزارشگران: مجید دارابیگی تحلیل گر سیاسی از فعالین کرد جنبش چپ ایران ، حقوقدان ، نویسنده و زندانی سیاسی دو رژیم شاهی و اسلامی است.

 دارابیگی: ​ادعای این که همه پرسی در شرایط نامناسبی برگزار شد و شاید در موقعیت دیگری مناسب تر می بود، به باور من تنها یک خودفریبی و شانه خالی کردن از زیر بار پذیرش حق حاکمیت ملت های تحت ستم است. تجربه ی هشتاد سال مناسبات رژیم های فرمان روا بر عراق، با کمینه ی خلق کرد نشان می دهد که دولت های عربی هنگام که در تنگنا می افتند برای سر و سامان دادن به ناآرامی های درونی، به کردها امتیازی می دهند و با بهبود موقعیت داخلی، این امتیاز را پس می گیرند. این بار هم در شرایطی که آمریکا کشور را اشغال کرده بود و هواداران بعثی صدام در کنار گروه های سنی تبار وابسته به "ال قاعده" و عربستان و قطر، دست به ترورهای آن چنانی می زدند. دولت شیعه به یک خودمختاری نیم بند تحمیلی آمریکا تن داد و دیر یا زود پس می گرفت


گزارشگران:
یک ماه پس از برگزاری رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان عراق, کرکوک طبق یک عملیات کوتاه و بدون مقاومت در اختیار نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان حشدالشعبی قرار گرفت. پرچم کردستان را که پیشمرگه های کرد در این شهر به اهتزاز دراورده بودند پائین کشیدند و پرچم عراق را بالا بردند. انتظار میرفت که پیشمرگه های

Read more...

 

سعید کرامت

• از جانب برخی از متفکرین چپ، رفراندوم که در حقیقت پروژه بارزانی برای کسب اعتبار و تداوم کرسی اش بود، با عبارات رمانتیکی مانند "رفراندوم یعنی بازگشت به اراده مردم" تزێین و به جامعه فروخته شد. اکنون بایستی برای همه مبرهن شده باشد که ابراز اراده تحت مدیریت نیروهای ارتجاِعی به یک صنار نمی ارزد. ...

به دنبال دست بدست شدن کرکوک میان دولت مرکزی عراق و ‌حکومت محلی کردستان، بسیاری ازمفسرین، بخصوص کمپ فعالین سیاسی کرد، روایت رسانه های گروهی پارت دمکرات کردستان به رهبری بارزانی را پذیرفتند و معتقد هستند که "خیانت شد"، "سازش شد"، "کرکوک فروخته شد"، "معامله شد"، "ایران و ترکیه بودند"، و غیرو . مسعود بارزانی هم در پیامش در این باره ادعا نمود که عده ای در یک جریان سیاسی معین زمینه این ناکامی را فراهم کردند. در میان این ادعاها بر کسی پوشیده نیست که ایران و ترکیه در ترغیب دولت عراق نقش داشته اند اما سایر ادعاها برای پنهان کردن حقیقت مسئله است.

دلیل شکست
علت اصلی این شکست ریشه درسیاستهای ناپخته، ارزیابی نادرست و خود بزرگ بینی کاذب آن دسته از سیاستمداران فرسوده ای دارد که با ذهنیت و قالب فکری عشایری به واقعیتهای سیاسی-اجتماعی جامعه و توان نظامی خودشان می نگرند. بارزانی و تیم همفکرش، یعنی "کمیسیون عالی رفراندوم"، (که بیشتر به کلوب سران عشایر شبیه

Read more...

 

وبسایت و روزنامە کیهان لندن
- خلاء امنیتی در شرق سوریه به حکومت ایران فرصت نقل و انتقال نیرو و سلاح می‎دهد.
- جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم به رژیم بشار اسد و تروریست‌های حزب‌الله اسلحه می‌فرستد.

نیروهای ایالات متحده باید پس از شکست داعش در خاورمیانه بمانند تا نگذارند ایران آن را به «گذرگاه زمینی» خود تبدیل کند.

بر اساس گزارش جدید دو اتاق فکر برجسته‌ در واشنگتن، ایالات متحده باید حضور نظامی خود در خاورمیانه را پس از نبرد علیه دولت اسلامی (داعش) حفظ کند، تا مانع تلاش ایران برای کشیدن مسیری زمینی شود که تهران را به دریای مدیترانه متصل می‌کند.

پایگاه خبری «چراغ آزادی» (فری بیکن) می‎نویسد، گزارشی که بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل و مرکز امنیت جدید آمریکا روز پنجشنبه ۲۶ اکتبر منتشر کردند، به ایالات متحده توصیه می‌کند که با شرکای ائتلافی خود برای حفظ نیروهای نظامی در التنف، مرکز استراتژیک سوریه با اردن و عراق همکاری کند تا دست ایران را از استفاده از این مسیر کوتاه کند.

این گزارش می‌گوید، نیروهای آمریکا در شمال سوریه باید هم‌پیمانی نزدیک خود با نیروهای کُرد را حفظ کنند تا از آن به عنوان اهرمی برای جلوگیری از حمل سلاح توسط ایران به کشور شوند. ایران به طور مداوم به رژیم بشار اسد و تروریست‌های حزب‌الله اسلحه می‌فرستد.

ایران در رقابت با نیروهای تحت حمایت ایالات متحده قصد

Read more...

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4