ارتباط مستقیم

جستجو

 

 

نماينده سردشت از ضرورت شكايت ايران به سازمان هاي جهاني مي گويدamane
نويسنده: آمنه شيرافكن
شرق: ماجراي سردشت و ناگفته هاي آن، تمامي ندارد. سه سال پيش که راهي منطقه بوديم يکي از پزشکان از موروثي شدن و انتقال ژنتيک برخي علايم بمب‏هاي شيميايي گفت و مستندات زيادي نداشت، اما حالانماينده سردشت از رازهاي سربه مهر مردم منطقه مي گويد و مادري که علايم شيميايي را به جنيني منتقل کرده که حالاناقص الخلقه است و جالب اينکه خود اين زن در هفتم تير 66 جنيني در دل مادر بوده. او به طور قطع از انتقال نسلي آسيب هاي شيميايي خبر مي دهد و اينکه بهترين فرصت است تا پس از مدت ها فراموشي نه تنها در کشور که در مجامع جهاني، فاجعه انفجار بمب شيميايي در سردشت اطلاع رساني شده و نقش برخي کشورهاي اروپايي در فروش سلاح شيميايي به عراق افشا شود. از هشت هزار مصدوم شيميايي شناسايي شده، تنها کمتر از دوهزارنفر از حقوق جانبازي برخوردارند و بقيه فراموش شده اند. زخم هاي سردشت در همه اين سال ها عميق تر شده: چه با سکوت مجامع جهاني و چه با بي توجهي نهادهاي ملي. جالب اينکه درست حالاکه گزارش تخلف هاي مالي بنياد شهيد در مجلس نهايي شده، به سالروز تلخ و تاريک انفجار بمب شيميايي در شهر کوهستاني سردشت مي رسيم و مديراني که در سال هاي گذشته به جاي توجه به مصدومان شيميايي به فکر انتقال پول بنياد شهيد به امارات بوده اند.
    
    ماجراي شناسايي درصد جانبازي سردشتي ها به جايي رسيد؟
     متاسفانه همان 15درصد شناسايي شده.
    ولي بمب شيميايي که شناسايي نمي خواهد، تا چند کيلومتري همه را آلوده مي کند.
    بله؛ اما گوش مسوولان تا به اينجاي کار بدهکار نبوده. وگرنه بر اساس آمار مستند بيمارستان بقيه الله ميزان مصدومان شيميايي بمباران سردشت هشت هزارو5نفر بوده اند که حالاحقوقي به اينها تعلق نمي گيرد.
    
    يعني بر اساس آماري که مسوولان قبول دارند؛ چند مصدوم شيميايي و جانباز شناسايي شده؟
     زير دوهزارنفر که 540نفر از اين تعداد هم خانم هستند. يعني به شش هزار مصدوم ديگر حقوقي تعلق نمي گيرد که اين ظلم آشکار به مردمي است که نسل ها با مشکل آلودگي شيميايي مواجه بودند.
    
    گفتيد نسل ها، شما انتقال ژنتيکي گاز خردل و اثراث آن را تاييد مي کنيد؟
     در اين مساله شکي وجود ندارد، مصداق حرفم مادر بارداري است که جنينش ناقص الخلقه بود و بررسي ها نشان داد که او در سال 66 جنيني در شکم مادرش بوده. بنابراين شواهد نشان مي دهد که اثراث سوء گاز خردل دست کم دو، سه نسل به شکل عمومي منتقل شود. گاز خردل گاز مختلط بود و 50 تا 70 سال در محيط زيست مي ماند، از آب گرفته تا خاک. توجه کنيد که از همان 500 زني که به عنوان مصدوم و جانباز، شناسايي شده، چه تعداد فرزند به دنيا آمده که دوباره همين آسيب ها را با خود حمل کرده اند.
    يک بار گروهي از ژاپن براي بررسي جهش ژنتيکي آمده بودند و بعدتر خبري از نتايج پژوهش ها منتشر نشد.
    به هرحال نتيجه هرچه باشد، جهش ژني و خطرات احتمالي آن اثبات شده اما حالابايد در همين سردشت، مرکزي پژوهشي و تحقيقي به منظور شناسايي اين مساله ايجاد شود تا دست کم تاثيرات آتي آن قابل شناسايي و پيشگيري باشد.
    
    همين چندسال پيش از دل شهر بمب خنثي نشده اي پيدا شد، در اين زمينه آيا برنامه اي براي شناسايي و خنثي سازي داريد؟
     بارها با مسوولان در اين زمينه نامه نگاري کرديم. خطر اصلي اين است که منطقه پر از «مين» است و هر هفته ما يک انفجار مين داريم. نگراني اين است که انفجار يکي از همين مين ها به فعال شدن احتمالي يکي از بمب هاي شناسايي نشده منجر شود، بنابراين در سالروز شيميايي سردشت از مسوولان مي خواهيم که هرچه سريع تر در اين زمينه ورود کرده و منطقه را 30 سال بعد از جنگ، پاکيزه به مردم تحويل دهند.
    
    در سال هاي گذشته براي فعاليت سازمان هاي مردم نهاد سردشت مشکلاتي به وجود آمده؛ برنامه شما چيست؟
     هيروشيما و ناکازاکي را «ان جي او»ها جهاني کرده و خاطره اش را در اذهان عمومي زنده نگه داشتند. ما با تمام توان پشت سر «ان جي او»ها ايستاده ايم. به تازگي هم در موزه صلح با حضور فعالان مدني و برخي مسوولان درباره ضرورت فعاليت مدني و مردمي صحبت هاي زيادي مطرح مي شود.
    اگر «ان جي او»ها ي ما بتوانند صداي مردم سردشت را به خوبي به جهان برسانند، موضوع اصلاسياسي هم مطرح نمي شود و حرف دل مردم دردکشيده منطقه به گوش آنها مي رسد.
    
    گويا در همين زمينه با آقاي روحاني هم ديدار داشتيد، جلسه نتيجه اي هم به دنبال داشت؟
     ايشان آقاي شهيدي، رييس سازمان بنياد شهيد را در اين زمينه مسوول کرده اند تا امور را پيگيري کنند. سردشت بايد به عنوان پايلوتي از شهر صلح جهاني به مردم دنيا شناسانده شود تا ظلم فردي چون صدام و حزب بعث از حافظه جهاني پاک نشود. پيشنهاد ما به شخص آقاي روحاني اين بود که اگر شما و وزارت امورخارجه بتوانيد عليه عاملان اين فاجعه در مجامع جهاني طرح دعوي کنيد، آن وقت به جاي اينکه ايران را به بمب نداشته متهم کنند؛ همين کشورهاي 1+5 بايد براي موضوع فروش بمب شيميايي به عراق، به ايران و جهانيان توضيح دهند. ما بايد مساله سردشت و آنچه در اين شهر گذشته را در بوق و کرنا کنيم. فاجعه اي که تا چند نسل بعد تبعات سوء آن در تن و جان مردم منطقه وجود دارد.

28/06/2014

 

 

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4