مصاحبه‌

2014-01-09-10-38-06تمامی زمینەها، این متن را به عنوان پیش نویس منشور جنبش جمهوریخواه شرق کردستان، منتشر و در دسترس عموم مردم قرار میدهیم. به اعتقاد ما، تلاش...
2012-04-23-00-25-04درسال 1324 دخالت های انگلیس وبهانه خلع سلاح ، درسال 1327 به علت حمایت وکیل جوانرود از جمهوری کردستان در مهاباد ، در1329 به بهانه...

فرهنگ و هنر

2014-01-09-10-38-06تمامی زمینەها، این متن را به عنوان پیش نویس منشور جنبش جمهوریخواه شرق کردستان، منتشر و در دسترس عموم مردم قرار میدهیم. به اعتقاد ما، تلاش...
2012-04-23-00-25-04درسال 1324 دخالت های انگلیس وبهانه خلع سلاح ، درسال 1327 به علت حمایت وکیل جوانرود از جمهوری کردستان در مهاباد ، در1329 به بهانه...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

 

برنامه جنبش جمهوریخواه شرق کردستان

هممیهنان گرامی!

متن ذیل، از دریچه‌ی نوینی به شرق کردستان مینگرد. با مطالعه‌ی این متن، و اظهار نظر در رابطه با این پیشنویس از جنبش جمهوریخواه شرق کردستان حمایت کنید. ملت ما به شیوە و متدی جدید از مبارزه در راستای تحقق حاکمیت سیاسی و حق تعین سرنوشت نیاز دارد.

ما بەعنوان جنبش جمهوریخواه شرق کردستان از منظر احترام به تاریخ مبارزه‌ و فداکاریهای تمامی احزاب و جریانهای کردستانی مینگریم. این جنبش در اساس خود را بدیل، رەقیب منفی و آلترناتیو هیچکدام از احزاب و سازمانهای‌ سیاسی شرق کردستان نمیداند.

به اعتقاد ما مشاورە، همیاری و اتحاد در میان ملت کرد به طور عموم و به ویژه در میان جریانهای سیاسی، تنها راه برونرفت از بحران موجود تلقی میگردد، که این بحران متأسفانه خارج از ارادەی مردم، بر شرق کردستان سایه افکنده است. به همین دلیل و برای تحقق این امر است کە معتقدیم، اظهار نظر،انتقادات و پیشنهادهای سازنده شما میتوانند در پربار نمودن و تکمیل این متن، تأثیر بسزایی داشتەباشد. بهمینخاطر و بمنظور نشان دادن باور و اعتقاد راسخمان به امر مشارکت افراد جامعه در تمامی زمینەها، این متن را به عنوان پیش نویس منشور جنبش جمهوریخواه شرق کردستان، منتشر و در دسترس عموم مردم قرار میدهیم.

به اعتقاد ما، تلاش همگانی برای فراهم کردن زمینەی مناسب جهت ایجاد فضای باز و گشایش سیاسی و بە تبع از آن فراهم نمودن زمینهای لازم برای مشارکت عموم در پروسەی مشاورە و فرایند تصمیمگیریهای سیاسی، عملا به عنوان پیش‌شرط‌هایی اجتناب‌ناپذیر، در پروسه تصمیمگیری سیاسی و دمکراتیک عرصەی مبارزه رهاییبخش ملتمان، تلقی میگردند. بنابراین برای تحقق این امر ضروری دانستیم تا پیشنویس منشور جنبش را جهت اصلاح و پر بار نمودن آن از نظرات و پیشنهادات شما، منتشر نمائیم. به امید آنکه از همان ابتدا تا رسیدن به اهدافمان، همگام با یکدیگر گام برداشتە و در چهارچوب توازن و تعاملات معقول جمعی، با اتفاق‌نظر و وحدت عمل مبارزەی نوین خود را آغاز و سازمان دهیم.

هممیهنان گرامی! جنبش صدا و سیمای شماست.

به مبارزین جنبش بپیوندید و از پیشروان مبارزەی نوین ملتمان باشید.

با تشکر از همکاری همه شما

 شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواه شرق کردستان

 

پیش‌نویس منشور

 

  بیانیه‌ تأسیس جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان

مردم مبارز و نستوه‌ شرق کردستان!

احزاب و سازمان‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی!

مراکز و نهادهای گوناگون عرصە مبارزه‌!

  جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان، جنبشی فراگیر و دارای ساختار تشکیلاتی گسترده‌ در شکل شبکەی اجتماعی است. این جنبش در راستای به‌ روزکردن مبانی فکری و فلسفی دوران جمهوری کردستان، تأسیس شده‌ است. جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان، به‌ عنوان یک جنبش ملی حامل پیام تشکیل حاکمیت سیاسی برای ملت کرد است. این جنبش حاصل نگاهی نوین و منتقدانه‌ از جنبش رهایی بخش ملت کرد در شرق کردستان است. مؤسسین جنبش بعد از انجام بررسی و تحقیقات لازم و گستردە، اما منتقدانە از حوادث تاریخ مدرن و معاصر خلق کرد بە این نتیجە رسیدەاند،

    که‌ جامعه‌ سیاسی شرق کردستان دچار یک بحران فراگیر شده‌ است. بحرانی که‌ بر پیکرەی هویت، استراتژی ملی، و شیرازەی تشکیلاتی سازمان‌های سیاسی کردستان، سایه‌ افکنده‌ است.

  از دیدگاه‌ جنبش جمهوریخوایی، وضعیت فعلی جامعه‌ و فضای بحرانی حاکم بر جنبش رهایی بخش شرق کردستان، نتیجه‌ استفاده‌ ناآگاهانە و تغذیە از یک ادبیات سیاسی، اما زهرآگین، و  وارداتی است. سیاست تئوری توطئه‌ی اعمالی از سوی نخبگان حوزەی حاکمیت و عرصەی اپوزیسیون  وابستە بە ملت حاکم و دشمنان آشکار و پنهان آن، و سرانجام تأثیر منفی و مخرب آنها، بر فرهنگ ملت کرد به‌ ویژه‌ از نظر ادبیات و سیاست، موجب مسموم کردن، تخریب، و تخدیر سیسم تفکیری و  فرایند تلاشهای حاکمیت جویانەی ملت کرد شدە است. 

  به‌ اعتقاد جنبش: فرهنگ سیاسی جامعه‌، بحران موجود سیستم حزبی و سازمانی، ترویج فرهنگ ناخودباوری و تسلیم شدن، تضعیف و تفلیج اراده‌ ملی به‌ طور عموم، نتیجه‌ مستقیم تغذیە و استفاده‌ از چنین ادبیاتی است. بنابراین جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان با مد نظر قراردادن وضعیت مذکور، و بمنظور یافتن راه‌ حلی مناسب، پا به‌ عرصەی مبارزه‌ می‌گذارد. بدیهی است جنبش بعد از بررسی وضعیت کنونی جهانی، منطقەای،‌ و با نگاهی منتقدانە و نوین به‌ وضعیت تاسفبار ملت کرد، و سرانجام در پرتو تئوری و عمل و به‌ هدف پیداکردن راه‌حلی عملی، اما مسالمت‌آمیز برای حل مسأله‌ خلق کرد در شرق کردستان. موجودیت خود را اعلام می‌کند.

 ایجاد و راه‌اندازی سناریوهای بحران ساز، ترویج راهکارها و متدهای جدید مبارزە اما ناسازگار با طبیعت مبارزاتی، و تبلیغ اعتقادات نا آشنا و ناسازگار با فرهنگ سیاسی، ارزشهای مذهبی، و باورها و هنجارهای اجتماعی ملت کرد، هیچکدام برای رهایی ملتمان در شرق کردستان، مفید و کارساز نبودە، نیستند و نخواهند بود.

 بنابراین جنبش براین باور است، کە راه‌حل مناسب و نسخه‌ی کارا و موثر برای برونرفت از بحران موجود، ایجاد یک فضای لازم برای انجام رنسانسی هدفمند و اصولگرا، در بستر تاریخ جنبش رهایی بخش ملت کرد در شرق کردستان است.

  رنسانس مورد اشاره‌ بەمثابەی‌ رنسانس در اروپا، به‌ معنی بازگشت به‌ اصل، یا بە عبارتی دیگر تولد دوباره‌ است. از دیدگاه‌ مؤسسین جنبش، نوعی بررسی و بازنگری از گذشتەی نەچندان دور کردستان تا رسیدن بە عصر طلایی ، و سرانجام  دستیابی بە گنجینەای غنی از مبانی فکری و فلسفی‌ آن دوران از تحقق حاکمیت ملی در شکل کۆمار(جمهوری) است. بدیهی است جنبش تنها راه برونرفت از بحران حاکم بر فضای سیاسی کردستان و ابعاد متفاوت و بحران زدەی هوێتی، استراتژی ملی، ساختار تشکیلاتی و سیستم حزبی ، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی را، تنها و تنها، در بەروزکردن سیستم ارزشی آن دوران، و  یافتن و اهمیت دادن به‌ ارزشها و مفاهیم  سیاسی/ ملی و حاکمیت پرور، اما فراموش شده‌ی آن دوران از تاریخ مبارزاتی ملت کرد میپندارد. آشکاراست کە این ارزشها در فلسفە و افکار رهایبخش دوران جمهوری کردستان هویداست. جنبش جمهوریخواهی کردستان، اساس و مبانی فکری و فلسفی دوران جمهوری کردستان را، با اتکا به‌ وجود گنجینه‌ای از غنای فکری و سیاسی‌، اما مردم‌سالار تعریف میکند که‌ میتوان عملا در جریان تلاش و مبارزه‌ برای ایجاد حاکمیت سیاسی ملت کرد در شکل جمهوری، مورد استفادە قرار داد. بنابراین ضرورت دارد تا آن مقطع طلایی از تاریخ و فرایند مبارزاتی کردستان را، بە عنوان مقطع بازگشت بە اصل، و نقطەی آغازین برای شروع مبارزاتی نوین، هدفمند و اصول‌گرا پنداشتە، تا بە تبع از آن و با اعلام بسیج عمومی، و همچنین تغذیەی فکری و سیاسی از گنجینەی مورداشارە،  قادر بە  ایجاد زمینه‌ لازم برای تحقق مجدد حاکمیت سیاسی خلق کرد در عصر کنونی گردید.

  جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان بر این باور است، که‌ وضعیت بحرانی جامعه‌ سیاسی و بەتبع از آن، زندگی رقت‌بار و پر رنج ملت کرد در شرق کردستان، از دوری جستن استراتژیکی (اما کنترل شده‌ از سوی دشمنان ملت کرد) از این اصل حاکمیت و پیشینه‌ی ملی ناشی می‌گردد. بدیهی است این نوع دوری جستن از اهداف و آرمانهای ملی کە با اجرای نقشه‌های آشکار و پنهان دشمنان صورت وقوع پیدا کردە، در واقع در شکل دور شدن از بهینە و احساسات استقلال طلبانه‌ ملی در عالیرین شکل ان کە جمهوری باشد، نمایان گردیدە است. به‌ دلیل اهمیت فراوان این پدیده‌ ، جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان، وجود یک حرکت رادیکال در چهارچوب تثبیت مفهوم و اندیشه‌ی رنسانس در تاریخ مدرن و معاصر کرد را، مناسب و الزامی تلقی میکند. حرکت مورد اشاره‌ موجب یافتن گنجینەای پربار، و اقدام بە گسترش و سرانجام  بەروزکردن مبانی فکری و فلسفی جمهوری کردستان و پیشوا قاضی محمد می‌شود. جنبش به‌ منظور رهایی و گام نهادن در راه‌ تحقق اهداف ملی، مشی بازنگری و اکتوالیزەکردن اصول و گنجینه‌های فکری عصر جمهوری کردستان را، بەمثابەی یک راه‌ حل درست و امروزین می‌پندارد و در این راستا اهداف و آرمانهای جمهوری کردستان را به‌ عنوان منبع اصلی و اساسی، برای تعیین استراتژی جنبش رهایی بخش در راستای تحقق حاکمیت سیاسی قلمداد می‌نماید.

  جنبش با توجه‌ به‌ این دیدگاه‌ و با استناد به‌ افکار و ایده‌های میهن پرستانه‌، استراتژی تحقق قدرت سیاسی کرد را مشخص می‌کند. در همین راستا و به‌ منظور تقویت ادبیات سیاسی و گسترش فرهنگ مردمسالای برخاسته‌ از احساسات میهن پرستانه‌، تمامی تلاش‌های خود را به‌ کار می‌گیرد. جنبش این کار را پیش شرط و آغازی برای تدوین رئوس کلی مبارزه‌ در راستای تحقق حاکمیت و اراده‌ ملی/سیاسی ملت‌مان می‌داند.

 

منشور جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان.

جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان در راستای اهمیت بخشیدن و اقدام بە تثبیت مفهوم و تزریق خمیر‌مایه‌ی جمهوری‌خواهی در متن جنبش، به‌ یک استراتژی شفاف و تأثیرگذار نیازمند است. شرط لازم و اجتناب‌ناپذیر برای رسیدن به‌ این اهداف اینست که‌ استراتژی مورد اشاره‌، اکثریت اقشار جامعه‌ را در بر گیرد. به‌ دلیل اهمیت این موضوع است که‌ شعار استراتژیک جنبش لازم است، نماد عملی حق حاکمیت سیاسی ملتمان باشد. جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان، تلاش می‌کند کردهای منتقد و ناراضی از وضعیت کنونی را حول سیاست‌های خود گردآورد.

  جنبش ما می‌تواند برای کلیه‌ دیدگاههای فکری و اعتقادات سیاسی درون جامعه‌ به‌ چهارچوبی مناسب و یایگاهی مطمئن و مأمنی مملو از مدارا، تفاهم و درک و رشد باشد.

  جنبش می‌کوشد که‌ کانون تجمع اعتقادات، صداهای متفاوت و مختلف جامعه‌ باشد. جنبش ما مؤظف است که‌ در عرصە‌ فعالیت و هماهنگی، طیفهای حاضر در پروسه‌ی مبارزه‌ در کردستان (از چپ و راست و میانه‌)را قانع سازد که‌ تحقق و تضمین حق حاکمیت ملی و قدرت سیاسی را بعنوان یک نقطه‌ عطف در بهینەی فکری و تئوریکی خود، مورد نگرش مجدد قرار دهند. این اقدام هدفمند می‌تواند بستر مناسبی را برای مشارکت همه‌جانبه‌ در چارچون معیارهای دمکراتیک تضمین نماید. هدف از مشارکت عمومی و همه‌ جانبه‌ مردم، زمینەسازی برای حضور و مشارکت فعالانه‌ اقشار مختلف جامعە، در روند و پروسه‌ی مشاورە، تصمیمگیری و تدوین رئوس کلی مشی سیاسی است که‌ به‌ سرنوشت حال و آینده‌ی ملت و میهنمان ارتباط دارد. البته‌ آنچه‌ که‌ در این میان از برجستگی بیشتری برخوردار است، عبارتست از چگونگی برداشتن گامهای عملی و دستیابی به‌ همصدایی و همگامی، توام با مبارزه‌ در راستای کسب حاکمیت سیاسی.

  جنبش معتقد است کە،جهت عملی ساختن این پروژه،‌ به‌ تدوین پیکره‌ و چارچوبی دمکراتیک که‌ به‌ ایجاد همصدایی و اشتراک آرمانی خواهد انجامید، نیاز مبرم هست. برای این مهم ،گشایش باب دیالوگ و تبادل دیدگاهها و اعتقادات متمایز را بە عنوان یک امر اساسی تلقی میکند، که‌ در درازمدت، فضا و مدل مناسبی از مشارکت عمومی را جهت تدوین مصالح ملتمان ایجاد خواهد کرد. از دیدگاه‌ جنبش برای دستیابی به‌ این آرمانها، ضروری است تا در خصوص نکات زیر، روند ایجاد همصدایی و هم عقیدتی را آغاز کرد:

  ١_ ارگانیزه‌ کردن مبارزه‌ و فعالیت در راستای رساندن صدا و پیام ملتمان در تمامی عرصه‌ها. در این زمینه‌ جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان، باید در مقابل وضعیت اسفناک مردم شرق کردستان، عکس العمل نشان دهد. لازم است نسبت به‌ اقدامات نظام حاکم در کردستان به‌ اعتراض مسالمت‌امیز و خشونت ستیز برخاسته‌ و برای ارتقای این اعتراضات بە سطح عمومی و ملی، صرورت دارد تا همە باهم بطور عملی و متحد اقدام نمایند.

  ٢_ تلاش برای کسب توافق برسر  تعیین مدل و چگونگی حق تعیین سرنوشت. برای ایجاد توافق و رسیدن به‌ این شیوه‌ و مدل توافقی از اصل حق تعیین سرنوشت، به‌ ایجاد فضایی عاری از خشونت، و پر از صداقت و مدارا نیاز است. در راستای ایجاد پروسه‌ی گفتگو و دیالوگ سرنوشت ساز است کە، ایجاد فضای لازم و فرصت مناسب برای دیالوگ در میان طیف‌های مختلف و بە تبع از آن بررسی و دسترسی بە راهکارهای مورد توافق در ارتباط با این مسله‌ مهم میسر خواهد شد، بدیهی است تحقق چنین فضایی، زمینەی لازم برای تداخل و مشارکت هرچه‌ بیشتر اقشار مختلف ملت‌مان را، در خصوص مسائلی کە با سرنوشت آنها ارتباط دارد، فراهم میسازد. بعد از توافق در زمینه‌ تعیین مدل مشخص از اصل حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ کرد در شرق کردستان، لازم است در مورد یک نقشه‌راه و پروژه‌ اجرایی برای تحقق این امر اقدام نمود، به‌ همین دلیل جنبش در این راستا، راهکارهای موجود که‌ در متن ذیل آمده‌ است را در این چهارچوب به‌ اجرا در می‌آورد.

 

نقشەی راه

  راهکارهای تحقق حاکمیت سیاسی ملت کرد در شرق کردستان.

مرحله‌ اول:

  کنفرانس آشتی ملی:

  در مرحله‌ نخست جنبش نیرو و توان خود را برای برگزاری کنفرانس آشتی ملی بکار می‌گیرد.

  این کنفرانس از تمامی اقشار مختلف جامعه‌ تشکیل می‌گردد. نمایندگان تمامی احزاب و سازمان‌های مختلف و همچنین شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی جامعه‌ در این کنفرانس شرکت خواهند داشت.

   وظیفه‌ این کنفرانس عبارتست از:

  ١_ تلاش برای ایجاد زمینه‌ای مناسب و فضایی سالم جهت دستیابی بە آشتی ملی،  بدیهی است در این راستا تلاش همگانی برای رفع و دفع کدورتهای فیمابین، ایجاد زمینە مناسب برای دستیابی بە یک نوع همگرایی استراتژیکی در میان جریانهایی که‌ بە دلایل وجود اختلافات ایدیولوژیکی، تاکنون از مشی و سیاست واگرایی و بعضا انکار و رد متقابل همدیگر پیرویی میکردند، از اهمیت بسزایی برخوردارند. بنابراین تلاش پیگیر و خستگی‌ناپذیر برای دستیابی بە یک استراتژی موحد و فراگیر ملی، از جملە وظایفی قلمداد میگردد کە باید سایر جریانهای مطرح در جامعەی سیاسی کردستان را ملزم بە اقدام عاجل نماید.

  ٢_ تلاش جهت ایجاد بستری مناسب و قابل قبول، برای تثبیت اصل تولیرانس و تحمل همدیگر، که‌ شرط لازم و کافی برای سرآغاز  و شروع پروسه‌ دیالوگ در میان جریانهای سیاسی به‌ شمار می‌رود.

   روند تحقق و تضمین حق حاکمیت سیاسی ملت کرد در شرق کردستان، نیاز به‌ وجود چنین بستر و فرهنگی دارد. برای آنکه‌ اتحاد و یک صدایی در مسائل مهم تحقق یابد، شفافیت، تولیرانس و تحمل نمودن همدیگر ،در زمینه‌ مناسبات میان احزاب و جریانها و دیگر بازیگران عرصه‌ سیاسی در جامعه‌ شرق کردستان به‌ عنوان یک اصل مهم و استراتژیک بشمار می‌رود، به‌ همین علت جنبش برای تحقق این اهداف به‌ همکاری صمیمانه‌ همه‌ نیاز دارد.

  3_ هدف اصلی این کنفرانس بعد از جلب و دستیابی بە نوعی از اتحاد و هم صدایی در میان جریانهای مختلف، برگزاری کنگره‌ ملی خواهد بود. با توافق همه‌ جریانها و شخصیتهای حاضر در کنفرانس، یک کمیته‌ی کارشناسی و تدارکاتی انتخاب می‌گردد، تا تسهیلات و امکانات لازم را برای برگزاری کنگره‌ ملی کرد در شرق کردستان، فراهم سازد. این مؤسسه‌ نقش پارلمان شرق کردستان را در خارج از کردستان و در وضعیت امروز به‌ عهده‌ خواهد داشت.

  مرحله‌ دوم

  تأسیس کنگره‌ ملی ( پارلمان شرق کردستان در تبعید )

  جنبش با همکاری کمیته‌ تدارکاتی و کارشناسی که‌ از سوی کنفرانس انتخاب شده‌ است، زمینه‌های لازم برای برگزاری کنگره‌ ملی کرد، برای شرق کردستان را مهیا می‌نماید. کنگره‌ مورد اشاره‌ از نمایندگان تمامی احزاب و سامانهای سیاسی، مذهبی، مدنی و اجتماعی و شمار چشمگیری از شخصیتهای مطرح در جامعه‌ تشکیل می‌گردد. کنگره‌ در راستای تعیین و تصویب شکل و مدلی از حق تعیین سرنوشت برای ملت‌مان تلاش می‌کند. در این ارتباط مهم است و الزامی، که‌ تعیین و تصویب مدل مورد توافق از حق تعیین سرنوشت، با وضعیت فعلی منطقه‌ و کردستان همخوانی داشته‌ باشد.

  بعد از تصویب مدل حق تعیین سرنوشت و شکلی ممکن از حاکمیت سیاسی از سوی اعضای کنگره‌، چگونگی تأسیس و راه‌اندازی یک حکومت دفاکتو، ائتلافی، انتقالی و در تبعید، برای کردهای شرق کردستان مشخص می‌گردد. در همین راستا و بر اساس اصل دمکراسی توافقی، اعضای کنگره‌ با توافق، کابینه‌ حکومت ائتلافی شرق کردستان را، مشخص می‌نمایند.

  مرحله‌ سوم

  تاسیس و اعلام یک حکومت دفاکتو، ائتلافی، انتقالی و در تبعید برای شرق کردستان.

  در فاز سوم و مرحله‌ آخر، جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان، زمینه‌ لازم را برای اجرا و عملی ساختن مصوبات کنگره‌ ملی فراهم می‌نماید. در همین ارتباط با استفاده‌ از قطعنامه‌ 1 ( 1514 و 2625 ) منشور سازمان ملل متحد، و در چهارچوب نظام حقوق بین‌الملل، برای شرعیت بخشیدن و تثبیت موقعیت سیاسی و  جایگاه‌ حکومت ائتلافی کرد اقدام می‌نماید. مشخص است که‌ شرق کردستان و کردهای این بخش از کردستان، تحت حاکمیت ایران و در چارچوب جغرافیای سیاسی ایران بسر میبرند. این ملت در طول ادوار تاریخ از حقوق مشروع خویش محروم بوده‌ است. در این شرایط باید در چهارچوب قطعنامه‌ 2625 سازمان ملل متحد، مشروعیت حکومت ائتلافی را مشخص نمود. با مطالعه‌ این قطعنامه‌ و با توجه‌ به‌ چهارچوب نظام حقوق بین‌الملل، " تصمیم دمکراتیک ملت‌ها در مورد حق تعیین سرنوشت خویش، مورد احترام بوده‌ و به‌ رسمیت شناخته‌ می‌شود ". به‌ همین دلیل جنبش با استفاده‌ از قطعنامەهای مهم و مورد اشاره‌، و در صورت امکان و اقتضای زمانی، حکومت ائتلافی شرق کردستان را بسان احیای مجدد کۆمار، در خارج از کشور اعلام می‌نماید.

  وظایف و مسئولیت‌‌های این حکومت.

  1_ سازماندهی و رهبری یک جنبش صلح طلبانه‌ و خشونت ستیز، در شرق کردستان علیه‌ ظلم و جور و سیاست‌های سرکوبگرانه‌ قدرت حاکم.

  2_ نشان‌دادن توانایی و قابلیتهای حکومت دفاکتو در عرصەی عمل، این توانایی زمینه‌ مناسب را آماده‌ می‌کند که‌ این حکومت به‌ عنوان یک سیستم اجرایی در شرق کردستان معرفی و پذیرفتە شود. از سوی دیگر حکومت دفاکتو و ائتلافی تلاش می‌کند بستری مناسب و قابل اجرایی برای تعاملات دیپلماسی و همچنین مکانیزمی مناسب و عملی، برای انجام دیالوگ و پیشبرد گفتمان آشتی برای حل مسالمت‌آمیز مسله‌ کرد، در کردستان ایران باشد. شایان ذکر است حکومت مورد اشاره‌ جدا از این اقدامات، در راستای معرفی و تثبیت حقوق و مشروعیت خواستهای کردها، در عرصه‌های عملی و در میان نهادها و سازمانهای صاحب نفود تلاش می‌نماید.

  3_ استفاده‌ از تمامی مکانیزم‌ها و قوانین بین‌المللی برای کسب مشروعیت منطقه‌ای و جهانی. آماده‌ کردن زمینه‌ مناسب برای حق حاکمیت سیاسی و مشروعیت بخشیدن به‌ این حقوق در عرصه‌های گوناگون، کمک به‌ اجرایی نمودن و ماتریالیزه‌ کردن حق تعیین سرنوشت برای ملت کرد در شرق کردستان، از دیگر وظایف حکومت دفاکتو بشمار میآید.

  4_ تلاش در سطح بین‌المللی به‌ منظور جلب توجه‌ جهانیان به‌ مسأله‌ کرد و مشروعیت بخشیدن به‌ حکومت ائتلافی. از این طریق می‌توان از تمامی راهکارهای ممکن، برای جلب حمایت بین‌المللی بهره‌ گرفت. در صورت اغاز پروسه‌ دیالوگ میان جریانهای سیاسی و حکومت مرکزی برای حل مسألەی کردستان‌ به‌ شیوه‌ مسالمت آمیز از طریق مذاکرە و گفتگو، حکومت ائتلافی، می‌تواند بعد از نیل بە توافق با مرکز(تهران)، وظیفه‌ اداره‌ امور جغرافیای شرق کردستان را به‌ دست بگیرد. بدیهی است حکومت ائتلافی در روند گفتگو‌های آشتی‌جویانه‌ با مرکز، خود را مسئول می‌داند و در این راستا، و بە منظور کسب موفقیت در پروسه‌ حل مسأله‌ کردها، در شرق کردستان تلاش می‌نماید.

  5_ شرکت در رفراندوم به‌ عنوان ادامه‌ حل مسأله‌ کرد، در شرق کردستان. ملت کرد در این بخش از کردستان می‌تواند بر اساس حق مشروع، در پروسه‌ رفراندوم شرکت نماید. ملت کرد در این رفراندوم در زمینه‌ چگونگی باقی ماندن در چهارچوب مرزهای ایران، آزادانە تصمیم می‌گیرد.

  6_ بعد از پشت سر گذاشتن اقدامات فوق و مراحل مورد اشاره‌، در راستای جابجایی حق تعیین سرنوشت در شکل و مدل مورد توافق، که‌ جمهوری دمکراتیک است، موضوع ایجاد تغییرات در حکومت دفاکتو مطرح می‌شود. بعد از حصول توافق برای حل مسأله‌ کرد با حکومت مر‌کزی ایران، حکومت دفاکتو و انتقالی از خارج به‌ شرق کردستان منتقل می‌گردد. در این مرحله‌ با استفاده‌ از مکانیزم دمکراتیک، و با برخورداری جامعە سیاسی از وجود یک سیستم پلورالیستی و تکثرگرا، زمینه‌ لازم برای انتخابات پارلمانی و تأسیس حکومت در شرق کردستان مهیا می‌گردد.

 

 نام جنبش:

      ماده‌ اول: نام جنبش: جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان است.

      ماده‌ دوم: اصول فکری و فلسفی جنبش بر نکات زیر استوار است:

               1_ آزادی و عدالت

               2_ جمهوریت و حاکمیت مردم

               3_ رشد و شکوفایی و تحولات اجتماعی

               4_ صلح و امنیت و همزیستی مسالمت آمیز.

 

   ماده‌ سوم: استراتژی و اهداف جنبش.

  1_ استراتژی ایجاد هم‌صدایی: تلاش برای فراهم ساختن زمینه‌ی مناسب برای ایجاد وحدت و آشتی ملی، بر اساس اصل حفظ تنوعات جامعه‌ کردستان، از نقاط استراتژیک جنبش است. اکتیو نمودن و آشنا کردن خلقمان با اعتقادات ملی و ارتقای سطح‌ آگاهی و افکار ملی گرایانه‌، از راهکارها و مکانیزمهای کارا، برای رسیدن به‌ این استراتژی به‌ شمار می‌رود.

  2_ ایجاد زمینه‌ لازم برای اعمال حاکمیت ملی: سیاست در دست گرفتن حق حاکمیت سیاسی، باز تعریف مفهوم ملت‌ و جامعه، از جملە نقاط برجستە استراتژیک جنبش محسوب میشوند‌. برای موفقیت این سیاست، تحقق اصل همکاری و همیاری در میان جریانها، بکارگیری نیرو و پتانسیل ملی در راستای تحقق حق حاکمیت سیاسی. از جمله‌ شروط تأثیرگذار به‌ شمار می‌روند.

  3_ سیاست ملی: با وجود نیرو و پتانسیل برای تحقق هویت ملی در شرق کردستان، جنبش از تنگ نظری و سیاست خصمانه‌ خوداری می‌کند. جنبش تلاش دارد حامل پیام آشتی و زندگی مسالمت آمیز باشد، پیامی که‌ در درازمدت برای حل بسیاری مسائل در منطقه‌ لازم و ضروری است.

  4_ سیاست تشکیل ملت: برای این امر حمایت از تحقیقات و گسترش علم و آگاهی و حمایت از ارزشهای ملی کرد، بخشی از سیاست‌های جنبش می‌باشد.

  5_  اهداف استراتژیک: تحقق حاکمیت سیاسی و ملی برای خلق کرد در شرق کردستان، از عمدەترین اهداف استراتژیک جنبش به‌شمار می‌رود. این حقوق بر اساس اصل " حق‌تعین‌سرنوشت ملت‌ها در شکل ممکن آن " و در پرتو، تحلیل مشخص از شرایط مشخص و با مدنظر قراردادن ریئالیزم سیاسی و وضعیت موجود تعیین میگردد. تحقق "حق‌تعیین‌سرنوشت در شکل ممکن آن"، بە اقتضای شرایط زمانی و رێئالیزم سیاسی، در شکل یکی از این چهار گزینه‌های تجربی حاکمیت سیاسی خلقها تحقق می‌یابد: 1_ خودگردانی 2_ خودمختاری 3_ فدرالی 4_ استقلال.

 

  ماده‌ چهارم:

ساختار سازمانی و تشکیلاتی جنبش، به‌ شیوه‌ی شبکه‌ اجتماعی است. جنبش از چهارچوب ومدل سانترالیزم بحران‌آفرین استفاده‌ نمی‌کند و دارای یک شبکه‌ باز و افقی است. جنبش می‌کوشد از راه‌ استفاده‌ از کد و شماره‌ سریال‌های مشخص و معیین، تمامی فعالین جنبش را با هم مرتبط نماید. شبکه‌ اجتماعی، نوعی نظام و سیستم اجتماعی دارای چهارچوب تشکیلاتی است، که‌ بر اساس آگاهی‌رسانی شبکەای بە فعالین و تشکیلات، از نظام خودسری و برخورداری فعالین از ضریب بالای اتونومی برای اجرای امور حوزەی کاری خود (فعال/ رهبر)، پیرویی می‌کند. جنبش دارای یک چهارچوب غیر متمرکز است، بدین معنی که‌ تمامی فعالین جنبش که‌ عبارتند از، شوراها و کمیته‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی جنبش، حق تصمیم گیری دارند. فعالین شوراهای جنبش در صورت پیرویی از سیاستهای راهبردی جنبش می‌توانند، در دیگر سازمان‌های شرق کردستان عضویت داشتە باشند. جنبش دارای شورای هماهنگی، تشکیلات شبکەای و هیأت اجرایی است، که‌ در زمینه‌ی سازماندهی و ایجاد هماهنگی فعالیت کلیە نهادهای مرتبط با جنبش، ایفا نقش میکند، و در این راستا فعالیت‌های فعالین جنبش را کنترل و هماهنگ میسازد. این شورا به‌ عنوان نقطه‌ ارتباط میان جنبش و فعالین آن، ایفاء نقش می‌کند. و در پیشبرد و اجرای سیاست‌های اساسی جنبش، نقش تعیین‌کنندە دارد. بدیهی است شورای هماهنگی جبش، بلحاظ ساختاری و تعداد افراد تشکیل .دهندە، از ترکیبی باز و تعدادی نامعین از افراد برخوردار استبهمین خاطر هر کدام از فعالین جنبش، کە از درایت، کفایت، بلاغت سیاسی کافی، و میزانی از راندمان کار اجرایی مشخص و مورد تائید شورای هماهنگی برخوردار باشند، حق دخول و حضور در شورای هماهنگی را دارند.

 

  ماده‌ پنجم: متد مبارزه‌ در راستای تحقق اهداف استراتژیک جنبش.

  مبارزه‌ صلح‌طلبانه‌ و بدور از هر گونه‌ خشونت، از متدهای مبارزه‌ در راستای تحقق اهداف استراتژیک جنبش به‌ شمار می‌آید. ارگانیزه‌ نمودن و بسیچ اقشار مختلف جامعه‌، برای هرچە گستردەتر و فراگیرکردن مبارزە مدنی و نافرمانی‌ مدنی که‌ حاوی پیام حق‌طلبی و حق حاکمیت سیاسی باشد، از دیگر متدهای مبارزه‌ جنبش‌ محسوب میشود. جنبش در چهارچوب سیاست ( دفاع مشروع )، حق دفاع از خود را محفوظ می‌داند. اگر پیام آشتی و حق‌طلبی جنبش از سوی نظام حاکم با خشونت جواب داده‌ شود، جنبش بالاجبار و بدور از اراده‌ و پیام صلح‌ خواهانه‌، یک نیروی دفاعی را سازماندهی و آماده‌ می‌کند. در چنین حالتی جنبش‌، در راستای دفاع از مبارزە حق طلبانه‌ و وادار نمودن نظام برای بازگشت به‌ سیاست تعامل و گفتمان آشتی، نیروی دفاع ملی ( میلیشیای جمهوریخواه‌ شرق کردستان ) را تشکیل می‌دهد.

  در چهارچوب متد مبارزه‌ی صلح جویانه‌، مبارزه‌ در راستای احیای جمهوری کردستان در تمامی زمینه‌ها صورت می‌گیرد. این مبارزه‌ بی‌گمان با مشکلاتی‌هم روبرو خواهد شد. به‌ منظور مقابله‌ با دشمنان داخلی و خارجی، وجود اتحاد و هم‌صدایی لازم است. مبارزه‌ فعلی باید تمامی عرصه‌ها را دربرگیرد. اکثریت قریب به‌ اتفاق مردم کردستان سرمایه‌ اصلی این مبارزه‌ به‌ شمار می‌آیند. این مبارزه‌ به‌ نیرو و پتانسیلی قوی، متحد، فعال و اکتیو در میان اقشار مختلف جامعه‌ نیازمند است. این پروژه‌ تنها با مبارزه‌ی شماری اندک از نخبگان جامعه‌ به‌ پیروزی نخواهد رسید. شانس رسیدن به‌ اهداف مشروعمان، مشروط به‌ شرکت مردم کردستان در صفوف اول مبارزه‌ می‌باشد. توده‌های مردم کردستان با سازماندهی خود در شوراها و مراکز مختلف ( شوراهای: خانواده‌، صنفی، آیینی، قشر، روستا، شهر، و عشایر مبارز کردستان ) می‌توانند تاثیرگذار باشند. بدین ترتیب تحت عناوین مختلف و با همکاری جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان تمامی قشرهای مختلف به‌ عنوان یک وظیفه‌ ملی در پروسه‌ی مبارزه‌ آزادیخواهانه‌ی ملتمان شرکت خواهند کرد. مسأله‌ ملت کرد، حق‌تعیین‌سرنوشت است که‌ بر اساس سرشت جغرافیایی و تحت سلطه‌ بودن خاک و ملتمان شامل همه‌ ما خواهد شد. شرکت تمامی مردم کردستان بر اساس توانایی و وظائف زندگی‌شان در این پروسه‌، شرط اصلی حل مسأله‌ کرد به‌ شمار می‌آید. جنبش به‌ منظور پیاده‌کردن پروژه‌ حق حاکمیت سیاسی و رهایی از ظلم و ستم، همه‌ را فرا می‌خواند. عملی نمودن تمامی تصمیمات و آرزوهای ملتمان به‌ تلاش همه‌ ما بستگی دارد. در این زمینه‌ تشکیل و سازماندهی شوراها را سراغازی برای مبارزه‌ قلمداد می‌کنیم. علمای دینی و معلمین در صفوف پیشین این مبارزه‌ قرار می‌گیرند. آنها می‌توانند مساجد و مدارس را به‌ دو مرکز قدرتمند برای تبلیغ و اشاعەی افکار ملی‌گرایانه‌ بدل نمایند. مسأله‌ احیای جمهوری کردستان و به‌ روز نمودن مبانی فکری و فلسفی آن دوران، بە مبازره‌ای فراگیر و ملی نیازمند است، و تمامی اقشار جامعه‌ را دربرمی‌گیرد. نسل پیشین و صاحب تجربه‌ با استفاده‌ از وضعیت موجود، می‌توانند تجربیات و آگاهیهای عصر جمهوری کردستان و اهداف پیروزمند آن دوران از تاریخ ملتمان را به‌ نسل امروز منتقل کنند تا از این طریق، جان تازه‌ای به‌ پیکر مبارزه‌ برای تحقق حقوق ملی و حاکمیت سیاسی بخشیده‌ شود. آشنا نمودن نسل تازه‌ با مبانی فکری و فلسفی جمهوری کردستان و تجارب مبارزەی رهاییخش آن دوران، را در پرتو تاریخ درخشان جمهوری کردستان، میتوان از جملە اهداف و وظایف مهم و ارزشمند امروزین محسوب کرد.

  جوانان نیروی توانمند و اندیشمند ایجاد تغییر و تحولات هستند. وجود جوانان در این راه‌ برای عملی‌ساختن این پروژه‌ میهنی و ملی به‌ عاملی برای گردآوردن توانایی و پتانسیل جامعه‌ به‌ شمار می‌رود. جوانان با تشکیل شوراها و کمیته‌های ویژه‌ در چهارچوب جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان، به‌ دینامیزمی کارا برای پیشرفت روزافزون و کسب موفقیت بدل خواهند شد. جوانان با حضور خود در عرصە مبارزه، زمینەی تقویت و در دست گرفتن رهبری مبارزە مدنی و نافرمانی مدنی را، در برابر سیاست سرکوبگرایانه‌ قدرت حاکم فراهم میآورند، و بدینترتیب میدان مبارزه‌ را جان تازه‌ای می‌بخشند. مهم اینست که‌ جوانان کرد به‌ دور از تنگ‌نظری و در چهارچوب یک مکانیزم عملی برای تحقق حقوق مشروع ملتشان پافشاری نمایند. آینده‌ دردست جوانان امروز است. از دیدگاه‌ جمهوری کردستان، جوانان نیروی و پتانسیل و پیشمرگ آینده‌ برای اداره‌ امور کردستان به‌ شمار میآمدند. این دیدگاه‌ مهم جمهوری کردستان در مورد نیرو و توانایی جوانان، رهبران جمهوری کردستان را ترغیب نمود که‌ شماری از جوانان را برای آموزش به‌ خارج از کردستان اعزام نمایند.

  در سایه‌ جمهوری جوانمرگ کردستان، ملت کرد دارای میراثی گرانبها و چندین نشان و نماد شناخته‌ شده‌ و افتخارآمیز و مهم است. این نمادها و سمبولها در پیام جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان به‌ طور کامل تجلی یافته‌ است. یکی از این افتخارات مهم و قابل توجه،‌ پرچم سه‌ رنگ کردستان است. استفاده‌ از پرچم کردستان به‌ عنوان یک نماد ملی که‌ بعد از جمهوری کردستان و تحقق حق حاکمیت سیاسی، دارای یک تاریخ مبارزاتی پر افتخار، در امر حفاظت و به‌ اهتزاز در آورد آن می‌باشد، کاری بسیار مقدس و ارزشمند است. استفاده‌ از پرچم کردستان و وجود آن در زندگی روزانه‌ و در مکانهایی که‌ امکان بر افراشتن آن وجود داشتە باشد، کانالی مطمئن و تأثیرگذار در پروسه‌ ملت سازی به‌ شمارمی‌رود. این مسأله‌ در میان ملتمان در پروسه‌ فرهنگ ملت‌سازی وتلاش برای احیای هویت ملی، و بەروزکردن اهداف و مبانی فکری و فلسفی جمهوری نخست، در میان مردم کردستان، نقش تأثیرگذاری خواهدداشت.

  علاوه‌ بر اینها در گسترش فرهنگ ملی و آگاهی بخشی بە اقشار مختلف جامعه‌ کرد، در شرق کردستان نقش چشمگیری خواهد داشت. در نتیجه‌ دوستان و دشمنان ملت کرد، بیشتر از هر زمان دیگری متوجه‌ خواهندشد که‌ مسأله‌ کرد، چیزی جزء مسأله‌ تحقق حاکمیت سیاسی و در اهتزاز ماندن پرچم سه‌ رنگ کردستان نیست. در نتیجه‌ی این اقدام، و خارج از اراده‌ دشمنان، مسأله‌ کرد به‌ مسأله‌ روز تبدیل خواهد شد و تلاش برای سرکوب نمودن آن، نتیجه‌ای نخواهدداشت.

  پی‌ریزی دوباره‌، تقویت و استحکام پایەهای فرهنگ ملی، امری اساسی بشمار می‌رود. گسترش فرهنگ خودشناسی و حق‌طلبی در ارتقاء احساسات و شعور ملی کردها تأثیرگذار خواهد بود. اگر همه‌ با هم در راستای پراکتیزه‌ کردن باورها و اعتقادات ملتمان آستین همت بالا بزنیم، بدون شک با کمترین هزینه‌، بزرگترین جنبش ملی‌گرایی و آشتیخواهی را، در شرق کردستان به‌ پیروزی خواهیم رساند. تمامی اقشار جامعه‌ در این پیروزی و موفقیت، تأثیرگذار خواهندبود. در صورت عدم وجود دیسکورس و گفتمان ملی‌گرایی در عرصەی اصلی مبارزه‌ و مقاومت خشونت ستیز، تحقق اهداف و حقوق ملی ما میسر نخواهد گردید. ملتمان باید باتوجه‌ به‌ تجربیات دیگر ملتهای آزاد دنیا، به‌ این نتیجه‌ رسیده‌ باشد که‌ سرزمین کردها و حقوق ملی آنها، در صورت تحقق خواستهای ملی، محقق خواهند شد. بیایید برای آغاز فصلی تازه‌ از مبارزه‌، بسان دوران جمهوری کردستان، آیین و علم و سیاست را در هم آمیختە، و آن را به‌ آموزە و پشتوانه‌ای فلسفی برای احیای هویت ملی کردها، و بخشی از حل مسأله‌ ملتی تبدیل نمائیم، که‌ حکومت‌های حاکم و ملت‌های بالادست، در طول ادوار تاریخ، با شیوه‌ها و متدهای گوناگون در صدد نفی و انکار آن برآمدەاند. رهایی یک ملت وظیفه‌ای بس سنگین است که‌ نیاز به‌ همکاری و مسئولیت‌پذیری همگانی دارد. کردها از پیشوای خود قاضی محمد، عهد، و وفای به‌ عهد را یادگرفته‌اند. پیشوایی که‌ با رفتن به‌ سوی چوبه‌ دار در عمل، وفای خود را به‌ جمهوری کردستان و هم‌میهنان خود نشان داد. پیشوا قاضی محمد یکی از سمبولهای ملی کرد است، که‌ در میان ملت کرد و دیگر ملتها کم نظیر می‌باشد.

  ملتمان و جوانان امروز کردستان با بهره‌گرفتن از تجارب مبارزه‌ی دیگر ملت‌ها و با داشتن پیشوای استورەای‌ چون قاضی محمد می‌توانند سرفرازانه‌ در زمره‌ ملتهای دیگر جهان قرارگیرند. برای تغییر و تحول روش زندگی اسفناک کنونی و دگرگونی تاریخ خوبنار این مرز و بوم، ایجاد وحدت در اعتقاد، گفتار و کردار شرط اساسی است.

  حق‌تعیین‌سرنوشت در نتیجه‌ مبارزەی‌ فراگیر و همگانی، اثبات وجود  و احیای هویت ملی تحقق می‌یابد. تغییر و تحول هدفمند، و تحقق اهداف‌ مردم‌سالاری،  به‌ نیرو و پتانسیل قوی نیازمنداست، مبارزه‌ فراگیر و همگانی سیاسی، تنها راه‌ حل مسأله‌ کرد به‌ شمار می‌رود و تنها نسخه‌ای است که‌ بیماری مزمن محرومیت‌زا و فرودستی کرد را، معالجه‌ خواهد کرد.

 

  کنار گذاشتن شعار نابودی و سرنگونی نظام، از برنامه‌ سیاسی جنبش جمهوریخواهان کردستان.

  حاکمیت ایران در طول حیات خویش در برابر خواستهای ملت کرد از زور و خشونت استفاده‌ نموده‌ است و این امر در کردستان عکس‌العمل شدیدی را در پی داشته‌است، که‌ این شیوە از تقابل خشونت‌پرور، تا به‌ امروز نیز همچنان ادامه‌ دارد. در طول سال‌های گذشته‌ کردستان به‌ مکانی برای تقابل مسلحانه‌ حکومت و نیروی پیشمرگ‌ بدل شده‌ است، که‌ این مسأله‌ طبق آمار و ارقام، خسارات بزرگ جانی و مالی را بر طرفین، بویژە برای مردم محروم  و تهیدست کردستان موجب شدەاست.

  جنبش جمهوریخواه‌ کردستان، همزمان که‌ از حکومت مرکزی می‌خواهد مسأله‌ کردستان را به‌ شیوه‌ مسالمت‌آمیز و از طریق دیالوگ و گفتگو حل نماید، درهمان حال نیز درصدد است، تا به‌ عنوان یک جنبش صلح‌طلب و  مدنی، راه‌ دیالوگ، گفتمان آشتی، و لحنی خشونت‌ستیز و متمدنانه‌ را در برابر حکومت مرکزی در پیش ‌گیرد، و از هر گونه‌ اقدام نظامی که‌ سبب ایجاد خسارت برای طرفین و مردم کردستان شود، دوری می‌جوید و معتقد است که‌ خواستهای ملت کرد، باید تنها و تنها از طریق دیالوگ و گفتگو و بصورت مسالمت‌آمیز تحقق یابند.

  در اینجا کار جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان، تقابل و ضدیت با هیچ یک از حکومت‌های مرکزی نیست، بلکه‌ جنبش تلاش دارد فعالیت‌ مردم را، در راستای اعمال حاکمیت خلق، از طریق یک راه‌حل دمکراتیک و صلح آمیز در کردستان ارگانیزه‌ نماید، به‌ همین دلیل:

  جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان، خواهان حل مسأله‌ کردستان از طریق دیالوگ و گفتگو است، تا در فضایی باز و انسانی، مبارزه‌ جدیدی را آغاز نماید. در همین راستا و به‌ منظور نشان‌دادن سیما و روکردی صلح‌طلبانه‌ و رساندن پیام حق‌طلبانه‌، در برابر دوستان و دشمنان، شعار سرنگونی جمهوری اسلامی را در برنامه‌ کار سیاسی خود نمی‌گنجاند. در همین راستا از تمامی احزاب و جریانهای سیاسی حاضر در عرصەی مبارزه‌، می‌خواهد که‌ شعار سرنگونی جمهوری اسلامی را از برنامە و دستور کار سیاسی خود خارج نمایند. به‌ اعتقاد جنبش شعار سرنگونی نه‌ تنها باعث ایجاد مشکل برای احزاب و جریانهای سیاسی شده‌ است، بلکه‌ دلیلی بوده‌ برای سرکوب بیشتر مردم کردستان از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران. طرح این شعار زمینه‌ای فراهم ساخته‌ تا ظاهرا، رژیم از این مشروعیت برخوردار باشد که‌ کردستان را به‌ شیوه‌ای ددشمنانه‌ مورد حمله‌ قرار دهد. در فضای نا امن کردستان مسئولان رژیم حتی از کشتار مردم بی‌دفاع هم دریغ نکرده‌اند. به‌ عقیده‌ ما این شعار به‌ سدی در مقابل مبارزه‌ مدنی و نافرمانی مدنی ملتمان در کردستان بدل شده‌ است. جنبش ما معتقد است شعار سرنگونی با فلسفه‌ و متد مبارزه‌ سیاسی و مدنی همخوانی ندارد. در پرتو این تحلیل جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان، شعار سرنگونی نظام ایران را در برنامه‌ سیاسی فعلی خود قرار نمی‌دهد. به‌ همین علت و در راستای از میان برداشتن بهانه‌ برای ایجاد سپر امنیتی در کردستان، کنار گذاشتن شعار سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را، یک اقدام مثبت تلقی می‌نماید. در نتیجە این اقدام منطقی است کە همه‌ با هم قادر بەایجاد زمینه‌ لازم، جهت گسترش یک مبارزه‌ مدنی و فراگیر در تمامی شهرها و روستاهای شرق کردستان، خواهیم شد. از این طریق حضور مردم در میدان پر رنگتر شده‌ و مبارزه‌ با زندگی روزمره‌ مردم عجین خواهدشد. جنبش معتقد است که‌ تلاش خستگی‌ناپذیر در راستای برقراری صلح و امنیت پایدار، وظیفه‌ همه‌ ماست، مردم در فضایی آکنده‌ از صلح و امنیت است کە می‌توانند، کار و کسب، تدریس، تفریع و تردد و.... را همچون دیگران به‌ صورت عادی انجام دهند و در جوار انجام امور و فعالیت روزانە، مردم میتوانند بدون ترس فعالیت حق طلبانه‌ی خویش را برای تحقق حق حاکمیت سیاسی و ملی خویش ارگانیزه‌ نمایند.

 

موضع جنبش در قبال سیستم حزبی و اپوزیسیون کرد در شرق کردستان.


  جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان خود را دشمن و بدیل هیچکدام از احزاب و سازمانها در شرق کردستان نمی‌داند. تمامی جریانهای فعال و حاضر در صحنەی مبارزە را، دوست جبنش پنداشتە، و در پروسەی تلاش برای حصول موفقیت در اجرای پروژه‌ی تحقق حق حاکمیت سیاسی، تمامی احزاب و جریانها را همکار و همرزم خود می‌پندارد. بە همین‌خاطر، و در ابتدای اعلام موجودیت و شروع فعالیت آشکار سیاسی خود، متواضعانە دست دوستی و همکاری، به‌ سوی تمامی احزاب و سازمان‌های کردستانی، دراز می‌کند. و در این راستا و در  چهارچوب سیاست راهبردی خود، جهت استقرار روابط حسنە و هم طراز، با سایر  نیروهای سیاسی شرق کردستان، جنبش‌ اولین قدمها را بر می‌دارد. در سطح کردستان بزرگ و احزاب و سازمان‌های سیاسی بخشهای دیگر کردستان نیز، جنبش از سیاست دوستانە و ایجاد ارتباط و همکاری صمیمانە پیرویی خواهد کرد، اما اساس و حوزەی کار میدانی، و انجام فعالیت و ایجاد ارتباط جبنش، شرق کردستان خواهد بود. بدیهی است، جنبش برای تحقق وحدت ملی و تقویت و گسترش همکاری احزاب و سازمان‌های سیاسی، آماده‌ی انجام هرگونه‌ اقدام  لازم و عملی است،  و عملا در صف مقدم سازمانهایی خواهد بود که‌ در راستای فراهم ساختن زمینه‌ی لازم برای انجام فعالیت مشترک، گام بر می‌دارند.

 

موضع جنبش در مورد فرایند مبارزه‌ مدنی در داخل کشور.

  جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان، در چهارچوب استراتژی ایجاد فرصت جهت استقرار حاکمیت سیاسی، و اعتقاد راسخ به‌ راه‌ حل سیاسی و مسالمت‌آمیز، متد "مبارزه‌ مدنی و نافرمانی مدنی" را بسان مناسب‌ترین شیوه‌ مبازره‌ برای تحقق اهداف دیرینەی کردها، در شرق کردستان می‌پندارد. استفاده‌ از متد مذکور، اما به‌ شیوه‌ هدفمند و منسجم و با برنامه‌، فرصت و شرایط مناسبی را جهت ایجاد فضای لازم ، برای شروع دیالوگ و گفتمان آشتی میان خلق‌ کرد و حکومت مرکزی را فراهم می‌سازد. جنبش دستاوردهای بدست‌آمدە  و فرایند مبارزە مدنی فعلی، در شرق کردستان را با اهمیت ارزیابی می‌نماید، اما این روند قادر به‌ حل مسأله‌ کردستان نیست. از دیدگاه‌ جنبش جمهوریخواه‌ کردستان، مبارزه‌ مدنی در شرق کردستان از انسجام ساختاری و اتحاد نظری و عملی برخوردار نیست، و بیشتر در راستای تحقق منافع و مصالح صنفی، و در چارچوب فعالیتهای پراکندە و چند صدایی رهبری میشود، به‌ همین دلیل و بر طبق تجزیە و تحلیلهای انجام‌گرفتە، نمی‌تواند پا‌سخگوی دغدغهای مبارزین عرصە مسأله‌ ملی و هویت بحران‌زدەی ملتمان باشد. بدیهی است در صورت امکان و احتمال پیوستن چهره‌های اصلی مبازره‌ به‌ جنبش داخل کشور، بستر فعالیت تغییر کرده‌ و طیف ملی‌گرا، سکان حرکت را به‌ دست خواهد گرفت. جنبش در پرتو تحلیل و ارزیابی پیرامون اوضاع کمی و کیفی روند حرکت در داخل کردستان، در صدد برخواهد آمد تا در راستای ارتقاء سطح و محتوای خواستهای نهادهای مدنی، از خواستهای صنفی به‌ خواستهای ملی دگرگونی ایجاد نماید، و می‌کوشد سقف مطالبات جنبش مدنی را، از خواسته‌های صنفی، ناهمگون و چند صدایی و پراکندە،‌ که‌ امروز شاهد آن هستیم، به‌ سطح خواستهای عمومی، ملی‌گرا و مردمسالار سوق دهد، و در همین راستا نیز، از تمامی فعالین و سازمان‌های حاضر در عرصە مبارزه‌ مدنی می‌خواهد، که‌ بیدرنگ فعالیت‌ و اقدامات خود را تحت شعار " همه‌ با هم، یک صدا برای تحقق اصل حاکمیت ملی/ سیاسی " ارگانیزه‌ نمایند.

  در سایه‌ فعالیت برای تحقق حق حاکمیت سیاسی و جنبش اصولگرایی و بازگشت به‌ مبانی فکری و فلسفی جمهوری کردستان و سرانجام احیای مجدد آن جمهوری است، کە فرصت و زمینه‌ مناسب، برای کلیە نهادهای فعال در حرکت مدنی و دیگر طیفهای جامعە فراهم خواهد شد، تا بتوانند بابرخورداری از شرایط تازە و ویژە، بە امر دستیابی بە اهداف صنفی و تحقق حقوق مربوط بە حوزەی خصوصی و حوزەی عمومی خویش، نایل آیند.

 

  موضع‌ جنبش در رابطه‌ با جنبش سبز در ایران و رقابت میان دو جناح حاکم در جمهوری اسلامی ایران.

  اگر چه‌ روند جنبش سبز عملا رو به‌ ضعف و افول نهاده‌، اما به‌ طور کامل از تکاپو نیافتاده‌. جنبش سبز ادامه‌ جنبش‌ و اعتراضاتی است که‌ ریشه‌ آن به‌ دوران مشروطه‌ بر می‌گردد. جنبش یاد شده‌ دارای گفتمان و پیام چند جانبه‌ای است، اما می‌توان به‌ عنوان جنبشی لیبرال/دمکرات از آن یاد کرد، بخش اعظم خواستهای جنبش سبز در قالب افکار لیبرالیستی جای می‌گیرد. در این راستا می‌توان به‌ حقوق طبیعی همچون: حق زندگی، آزادی، مالکیت، و رعایت حقوق شهروندی، تفوق بخش خصوصی بر بخش عمومی اشاره‌ کرد، که‌ خمیرمایه‌ی لیبرالیزم و باورهای لیبرالیستی را تشکیل می‌دهند. محتوا و بن‌مایه‌ی خواستهای جنبش سبز و هوادارانش به‌ طور عام عبارتند از:  آزادی، برخورداری از حق و فرصت مساوی جهت شرکت در پروسه‌ سیاسی، حاکمیت مردم، تقسیم قدرت و تلاش برای تأسیس دولت قانونمدار. به‌ باور ما جنبش سبز علاوه‌ بر آنکه‌ دارای ویژگی‌های لیبرال/دمکراتیک است، اما نمی‌توان آنرا یک جنبش خودجوش بشمار آورد. جنبش یاد شده‌ حامل سابقه‌ای تاریخی است که‌ ریشەی آنرا میتوان در بطن جنبش مشروطەخواهی کە دارای ویژەگیهای لیبرالیستی بود جستجو کرد. این جنبش در بستر تاریخ ایران، سیر رشد و تکامل تاریخی خود را طی کردە و در نتیجەی تزویج و درهم‌آمیختگی تدریجی ویژگیهای لیبرالیستی آن، با فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی، و سنت سیاستگذاری در ایران، در حالت جنبش سبز کنونی نمایان گشتەاست. این جنبش درواقع بر آمده‌ از لیبرالیزم دکترینال است، که‌ نوعی فرهنگ سیاسی بومی را بازتولید کرده‌است. این فرهنگ سیاسی نیز بەنوبەی خود و با زمینه‌ سازی لازم، بر ساختار و محتوای لیبرالیزم دمکراتیک ایرانی ( لیبرالی، ملی/ مذهبی و چپ میانی ) تأثیرگذار بوده‌است.

  جنبش جمهوریخواه‌ بر این اعتقاد است که‌ رهبران باصطلاح جنبش سبز، ظاهرآ در تلاشند که‌ مسیر جنبش را به‌ سوی گفتمان سالهای آغازین انقلاب خلقهای ایران بازگردانند. آنها با مطرح نمودن و برجسته‌کردن روندی‌ به‌ نام "پیروان خط امام خمینی" که‌ گویا از سوی انحصارطلبان به‌ بوته‌ی فراموشی سپرده‌ شده‌ است، سیما، رئوس کلی و استراتژی خود را برای همه‌ آشکار نمودند. به‌ اعتقاد جنبش ما، شاید جنبش سبز ایران به‌ علت دارا بودن ویژگی‌های مورد اشاره‌، در خور حمایت باشد. دلیل اصلی برای چنین حمایتی، اظهار وجود با ویژگی‌های لیبرال/دمکراتیک آن است. شایان ذکر است که‌ جنبش کردستان به‌ عنوان یک جنبش ملی و دمکراتیک دارای هویت و پیشینه‌ای ملی است. بر اساس این ویژگی‌های مشخص و مهم، جنبش کرد در شرق کردستان باید در همه‌ حالتها، هویت ملی و وضعیت ویژه‌ خود را حفظ نماید. جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان خود را محقق می‌داند که‌ در پرتو‌ شعار "همه‌ با هم برای تحقق حق حاکمیت سیاسی ملت‌مان" خود را به‌ عنوان آلترناتیو جنبش سبز ایران در شرق کردستان، تعریف نماید.

  از دیدگاه‌ جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان رهبران جنبش سبز ایران، خواهان تغییر در چهارچوب قانون اساسی ایران هستند. به‌ عبارتی دیگر آنان از سرنگونی و تغییرات اساسی سخنی به‌ میان نمی‌آورند. تغییر مورد ادعای آنان در راستای ابقای نظام و حفظ قواره‌ی حاکمیت سیاسی ایران در شکل و فرم فعلی آن است. آنان با اتکا به‌ قانون اساسی کشور در تلاش برای ایجاد تغییرات ظاهری هستند. بدیهی است که‌ در چهارچوب این تغییرات، دست بدست گشتن قدرت در میان رهبران طیف سبز و حاکمیت بوقوع خواهد پیوست، اما تغییرات تأثیرگذار و کارسازی روی نخواهد داد.

  ملت کرد در شرق کردستان باید با احتیاط با این جنبش سبز برخورد نماید. همراهی با این جنبش، بسان اعلام جنگ علیه‌ جناح محافظه‌کار حاکمیت تلقی میشود، و این امر عملا کردها را با سرنوشتی نامعلوم رو به‌رو خواهد کرد. جنبش سبز از همان آغاز از دیدگاه‌ معین و موضعی شفاف نسبت به‌ خلقهای ایران و از آن جمله‌ خلق کرد برخوردار نبوده‌ است. بعلاوه‌ بدلیل وجود ابهام در سرنوشت جنبش سبز، همراهی کرد‌ها با این جنبش، آینده‌ معلوم و مشخصی برای آنان نخواهد داشت. جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان پیام رهبران جنبش سبز در رابطه‌ با کردها و مسأله‌ ملی کرد‌‌ستان را تهی از محتوا قلمداد می‌کند. هرچند جنبش سبز دارای هیچ پیامی روشن و عملی برای ملتمان نیست، اما جنبش جمهوریخواهی سیاست ضدیت با آنان را در پیش نمی‌گیرد. در آینده‌ بر اساس اظهار مواضع و دیدگاههای آنان، سیاست خود را در ارتباط جنبش سبز مشخص خواهد نمود. ما پیام و طرح مدون‌ خود را، کە حاویی خواست تحقق حاکمیت سیاسی برای مردم کردستان باشد، برای جنبش سبز و جناح اصولگرا،  ارسال می‌داریم. 

موضع جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان در خصوص اعلام حمایت از یکی از این دو جناح مورد اشاره‌، به‌ تصمیمات و اقدامات و سیاست‌های آنان در رابطه‌ با برسمیت شناختن مشروعیت طرح، تحقق حاکمیت سیاسی ملتمان بستگی دارد. بعبارتی دیگر جنبش ما از جناحی حمایت می‌کند که‌ به‌ صورت رسمی حاضر به‌ تقبول خواستهای مشروع و بر حق ملت کرد باشد.

  شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان

                  

: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ایمیل و آدرس ارتباط با جنبش جمهوریخواه‌ شرق کردستان:

جهت اطلاع: بە اطلاع همە دوستانی کە بە دلایلی، امکان دیدن مصاحبات پخش شدە در کۆمار تی‌ڤی را نداشتەاند، میتوانند از طریق آدرس و پیجهای زیر بە آنها دسترسی پیداکنند

 

http://www.youtube.com/user/Komartv1/videos

١/ سایت جنبش:                                      www.komarixwaz.com/
٢/ پیج جنبش:              http://www.facebook.com/KOMARtv?ref=hl
٣/ پیج کۆمار تی‌ڤی:       http://www.facebook.com/Komartv1?ref=hl
٤/ منشور جنبش:            http://www.komarixwaz.com/bername.php
٥/ فرکانس کۆمارتی‌ڤی:                     Hotbird, 11137, Horizontal, 27500

 

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4