مصاحبه‌

2011-12-10-15-58-21تا با محور قراردادن مصالح عمومی مردم کردستان، راە را برای طرح مجدد مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعە كٌردستان هموارکردە و در این انتخابات...

فرهنگ و هنر

2011-12-10-15-58-21تا با محور قراردادن مصالح عمومی مردم کردستان، راە را برای طرح مجدد مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعە كٌردستان هموارکردە و در این انتخابات...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

"جنبش جمهوریخواهی کردستان" در بیانیه‌ای‌ خواهان كاندیداتور شدن فعالان‌و چهره‌های‌ سرشناس كردستانی‌ برای‌ انتخابات مجلس شورای‌ اسلامی‌ ایران شده ‌و" از همە نخبگان و شخصیت‌های کٌرد, تشکل‌های دانشجویی، احزاب سیاسی، مذهبی و نهادهای مدنی خواستار است تا با محور قراردادن مصالح عمومی مردم کردستان، راە را برای طرح مجدد مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعە كٌردستان هموارکردە و در این انتخابات با دستی پر و با برنامه اى کە انعکاس‌دهندە خواستهای برحق اقشار و طبقات اجتماعی کردستان باشد شرکت نمودە و با انتخاب کاندیدای مورد علاقە خویش کە دارای برنامە انتخاباتی بر مبنای منشورحقوقی مردم کردستان باشند رای دهند"

 

متن بیاننامه‌ جنبش جمهوریخواهی کردستان را بخوانید:

موضع جنبش جمهوریخواهی کردستان دررابطە با انتخابات دور نهم پارلمان ایران

مردم شرافتمند کردستان

فعالین سیاسی، مذهبی، مدنی

کاندیدهای دورنهم مجلس

احزاب و سازمان‌های کردستانی

جنبش جمهوریخواهی کردستان، انتخابات را بە مثابە یکی از پراهمیت‌ترین مکانیزم‌های روند سازوکار شکلگیری سیستم‌های سیاسی‌و دمکراتیک می‌پندارد، و در این راستا معتقد است کە شهروندان تنها با برخورداری از فرصتهای متناوب انتخاباتی و ایفای حق مشارکت سیاسی، قادر بە دخالت در پروسە شکلگیری و تعیین ایندە سیستم سیاسی و بە تبع از ان تامین سرنوشت خویش خواهند شد. آشکار است کە در همانحال کە اکثر موئسسات و دستگاهای متنوع سیستم‌های دموکراتیک جهانی، با استفادە ابزاری از پروسە انتخابات روند شکلگیری خودرا میسر می‌سازند، ولی در همانحال نیز باید اذعان داشت کە انتخابات فرصت های مناسبی را در راستای کانالیزەکردن و درنتیجە تبدیل ارادە سیاسی افراد جامعە بە رای و نمایندگی دارای کرسی در مجلس، برای مردم فراهم میآورد تا بدین وسیلە و از طریق این مکانیزم کاربردی، قادر بە ارائە و دفاع از خواست و مطالبات خویش و جامعە گردند.

جنبش جمهوریخواهی کردستان درست در همین راستا و با علم بە این مهم کە در روند سازوکار سیستم انتخاباتی ایران نواقصات عدیدەای وجود دارد، و انتظار ان هست کە بسان ادوار قبلی انتخاباتی، دراین دورە نیز شاهد کاستی‌ها و تعاملات و تقابلات دور از استانداردهای جهانی باشیم، ولی با وجود همە کاستی‌ها، جنبش جمهوریخواهی این دورە از انتخابات را برای مردم کردستان فرصتی مناسب برای ابراز ارادە سیاسی مردم تلقی نمودە تا از این طریق بتوانند نمایندەگان واقعی خویش را بە مجلس فرستادە و از این رهگذاربتوانند در دستگاە قانونگذاری کشور، نمایندەگانی در حکم وکلای شایستە در زمینە دفاع ازمنافع و مصالح خویش داشتە باشند. بەهمین خاطرو در راستای تحقق بخشیدن بە امرفوق‌الذکر، جا دارد کە مردم کردستان، مخصوصا فعالین سیاسی، مدنی، و شخصیت‌های علاقمند بە سرنوشت مردم کردستان، از تمام فرصتهای ممکن موجود استفادە غایی کردە تا بدین شیوە بتوانند در راستای تنظیم و تدوین مجدد مطالبات مردم کردستان و تبدیل آن بە یک منشور حقوقی کە عملنا نمایندەگان کرد را در مجلس بە دفاع از ان پابند و متعهد سازد، موفقیت کمال مطلوب حاصل نمایند.

جنبش جمهوریخواهی کردستان در این راستا از همە نخبگان و شخصیت‌های کرد، تشکل‌های دانشجویی، احزاب سیاسی، مذهبی و نهادهای مدنی خواستاراست تا با تفوق قراردادن مصالح عمومی مردم کردستان برخردە مصالحات شخصی، صنفی و حزبی خود، راە را برای طرح مجدد مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعە هموارکردە و در این انتخابات با ارائە برنامەای کە آینە خواستهای برحق اقشار و طبقات اجتماعی کردستان باشد شرکت نمودە تا شاید بدینوسیلە کسانی خادم و خدمتگذار بەمجلس راە یابند و مدافع حقوق مردم باشند.

آشکار است کە تاکید مصرجنبش جمهوریخواهی برای مشارکت آگاهانە، معقول و هدفمندانە مردم در انتخابات، نە بەمعنای اعطای مشر‌عیت بە حکومت یا افرادی دگر است، بلکە درواقع باید آنرا بسان تاکیدی مجدد بر خواستهای برحق مردم کردستان تلقی کرد. ما معتقدیم کە مردم کردستان باید در راستای دستیابی بە مطالبات برحق خود تمام فرصتهای ممکن ازجملە انتخابات را بە عنوان گزینە و ابزاری مناسب برای ارائە خواستها و تامین مطالبات خویش غنیمت شمردە و در این راستا با سازماندهی و بکارگیری کلیە ظرفیتها و قابلیتهای فکری، فرهنگی، انسانی و اقتصادی خود، جایگاهی متناسب با حقانیت وجودی خویش در سازمان سیاسی و ارگانهای سیاستگذاری کشوراکتساب نماید. بهمین خاطر است کە جنبش جمهوریخواهی کردستان دراین رابطە و در راستای سیاست راهبردی خود اقدام بە گشایش کانالهای ارتباطی جهت شروع دیالۆگ و گفتمانی پیگیر با سایر گروەها و اشخاص معتقد بە اتخاذ سیاست نە بایکوت بلکە مشارکتی در انتخابات هستند، مینماید تا شاید توانست از این طریق نیرویی متشکل و متفق‌الرای برای حمایت ازبهترین کاندیدها و اعزام نمایندەگانی مسئول و متعهد بەمجلس را فراهم‌آورد.

جنبش جمهوریخواهی بااستناد بە تجارب دردناک و ناموفق ٣٢سال اخیرمعتقد است کە سیاست بایکوت و عدم مشارکت در پروسە انتخابات، سیاستی ناموفق ونادقیق و تکرار آن عملا درجهت منافع و مصالح مردم کردستان نبودە،و نخواهد بود، درست بەهمین خاطر و باعلم بە این حقیقت است کە جنبش جمهوریخواهی کردستان درآستانە شروع فعالیت خود از اتخاذ سیاست تحریم پرهیزکردە و آنرا ظلمی آشکار درحق مردم کردستان تلقی مینماید، جنبش جمهوریخواهی سیستم انتخاباتی ایران را عاری از کم وکاستی‌ها و نواقصات عدیدە نمیپندارد بلکە اعتقاد دارد کە این سیستمم با استانداردهای جهانی و دمکراتیک فاصلە زیادی دارد. لیکن وجود این کم و کاستی‌ها نباید همچون بهانەیی درراستای اتخاد سیاست تحریم ارزیابی گردند و بدین شیوە مانع از مشارکت مردم کردستان درانتخابات شدە و مردم این خطە را ازداشتن نمایندەگان کردزبان در مجلس محروم کرد. بەهمین خاطراست کە جنبش جمهوریخواهی درهمانحال کە مصرانە خواهان مشارکت فعال مردم است همچنین از مردم هم میخواهد کە در میان بهترین کاندیداها، بهترین‌ها را کە از درایت و کفایت سیاسی و وکالتی برخوردارهستند انتخاب نمودە و با اعطای آرای خویش، نمایندەگان مطلوب خود را بەمجلس اعزام نمایید.

کوتاەسخن، از تمام شخصیت‌ها و نخبگان جامعە تقاضامندیم، تابلکە با حمایت سمبولیک خود از کاندیدهای واجدشرایط، مردمان عادی را در امرتشخیص و انتخاب کاندیداتۆرهای مطمئن و خلقی یاری رسانند تا مردم بتوانند نمایندەگان شایستە چنین رسالت، و برخورداراز ارادە و شجاعت سیاسی را بسان وکلای مدافع منافع ومصالح موئکلین بەمجلس اعزام دارند

شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهی کردستان

1/12/2011

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4