مصاحبه‌

2017-10-18-16-50-06 است. قانونی که با اجرای آن ۴ سال و نیم پیش باید آزاد می‌شدم ولی دستهای نامریی قدرت و امنیت از اجرای این قانون...
2017-10-18-14-17-09در قبال آن چندین رهبر جوانمرد و دەها هزار جوان خونگرم خود را قربانی کردەاند صفحات تاریخ را سربلندانە نوشتەاند. این فداکاری ها تا سطحی بودە...
2017-10-18-09-13-20 حال مستقر کردن نیروهای پیشمرگە در خطوط تماسی می باشد کە پیشتر با آمریکا هماهنگی شدە است. وی در پایان اظهار داش کە نیروهای پیشمرگە...
2017-10-18-08-45-04در طول تاریخ همواره مورد ظلم وستم واقع شده و حقوقشان پایمال شده‌اند. مسعود بارزانی در ادامه اطمینان خاطر داد هر آنچه که لازم باشد برای...

فرهنگ و هنر

2017-10-18-16-50-06 است. قانونی که با اجرای آن ۴ سال و نیم پیش باید آزاد می‌شدم ولی دستهای نامریی قدرت و امنیت از اجرای این قانون...
2017-10-18-14-17-09در قبال آن چندین رهبر جوانمرد و دەها هزار جوان خونگرم خود را قربانی کردەاند صفحات تاریخ را سربلندانە نوشتەاند. این فداکاری ها تا سطحی بودە...
2017-10-18-09-13-20 حال مستقر کردن نیروهای پیشمرگە در خطوط تماسی می باشد کە پیشتر با آمریکا هماهنگی شدە است. وی در پایان اظهار داش کە نیروهای پیشمرگە...
2017-10-18-08-45-04در طول تاریخ همواره مورد ظلم وستم واقع شده و حقوقشان پایمال شده‌اند. مسعود بارزانی در ادامه اطمینان خاطر داد هر آنچه که لازم باشد برای...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

روحانی با اینکە بیشترین میزان رای در ایران را در استان های شرق کوردستان دارا بود آما باز هم نتوانست بەقول و وعدەهای خود عمل کند و در همین چهار چوب حتی مطالبات جزئی کوردها را نیز نادیدە گرفت.

اجرایی کردن مادە ١٥ و ١٩ قانون اساسی، طرح های اشتغالزایی و درست کردن مناطق آزاد تجاری، مشارکت سیاسی و اداری در امور کشور و دادن بخشی از پست های کلیدی بە کوردها و دیگر ملت های داخل ایران بخشی از تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی در هنگام انتخابات دو دورە وی بود.

لازم بە ذکر است کە در نشست اخیر کابینە وزرای رژیم برای تغییر و جایگزینی استاندار چند استان ایران کە شامل استانهای شرق کوردستان نیز می شود، هیات وزیران رژیم ایران روز چهارشنبە ١٨ مهرماه استاندار ٤ استان ایران از جملە دو استان سنە و ارومیە را در شرق کوردستان تعیین کرد.

بە گزارش رسانەهای رژیم اسلامی ایران در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست روحانی رئیس جمهور رژیم برگزار شد، گزینه های پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی مسؤلیت استانداری های؛ ارومیە، سنە، مرکزی و گلستان معرفی و با تصویب هیأت وزیران، برای این مسؤولیت انتخاب شدند.

در نشست امروز، بهمن مرادنیا اهل شهرستان بیجار و ساکن تهران کە دارای مذهب شیعە می باشد بە عنوان استاندار سنە انتخاب شد، از سوی دیگر محمد مهدی شهریاری اهل مانە و سملقان استان خراسان شمالی با عنوان استاندار ارومیە تعیین شدە است.

انتشار خبر انتخاب بهمن مرادنیا کە بعضی از منابع وی را شهروند کورد شیعە مذهب می خوانند بە عنوان استاندار سنە واکنش های زیادی را در شبکەهای اجتماعی بە دنبال داشتە است.

محمد مهدی شهریاری نیز پدرش اصالتی یزدی و مادرش از کوردهای خراسان می باشد.

12/10/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4