مصاحبه‌

2017-10-18-16-50-06 است. قانونی که با اجرای آن ۴ سال و نیم پیش باید آزاد می‌شدم ولی دستهای نامریی قدرت و امنیت از اجرای این قانون...
2017-10-18-14-17-09در قبال آن چندین رهبر جوانمرد و دەها هزار جوان خونگرم خود را قربانی کردەاند صفحات تاریخ را سربلندانە نوشتەاند. این فداکاری ها تا سطحی بودە...
2017-10-18-09-13-20 حال مستقر کردن نیروهای پیشمرگە در خطوط تماسی می باشد کە پیشتر با آمریکا هماهنگی شدە است. وی در پایان اظهار داش کە نیروهای پیشمرگە...
2017-10-18-08-45-04در طول تاریخ همواره مورد ظلم وستم واقع شده و حقوقشان پایمال شده‌اند. مسعود بارزانی در ادامه اطمینان خاطر داد هر آنچه که لازم باشد برای...

فرهنگ و هنر

2017-10-18-16-50-06 است. قانونی که با اجرای آن ۴ سال و نیم پیش باید آزاد می‌شدم ولی دستهای نامریی قدرت و امنیت از اجرای این قانون...
2017-10-18-14-17-09در قبال آن چندین رهبر جوانمرد و دەها هزار جوان خونگرم خود را قربانی کردەاند صفحات تاریخ را سربلندانە نوشتەاند. این فداکاری ها تا سطحی بودە...
2017-10-18-09-13-20 حال مستقر کردن نیروهای پیشمرگە در خطوط تماسی می باشد کە پیشتر با آمریکا هماهنگی شدە است. وی در پایان اظهار داش کە نیروهای پیشمرگە...
2017-10-18-08-45-04در طول تاریخ همواره مورد ظلم وستم واقع شده و حقوقشان پایمال شده‌اند. مسعود بارزانی در ادامه اطمینان خاطر داد هر آنچه که لازم باشد برای...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

رهبری سیاسی کوردستان - عراق با ریاست مسعود بارزانی رئیس اقلیم کوردستان نشتی را برگزارو تصمیم بە تغییر نام این شورا گرفتند.

در پایان این نشست شورا بیانیەای متشکل از ٤ مادە منتشر شد کە نسخەای از آن بە (باس نیوز) رسیدە و متن کامل آن در پی می آید؛

بیانیە شورای عالی سیاسی کوردستان

روز چهارشنبە ١١ اکتبر ٢٠١٧ با ریاست مسعود بارزانی شورای عالی سیاسی کوردستان نشستی را برگزار نمود.

در آغاز این نشست حاضرین بە نشانەی ادای احترام بە روح مام جلال طالبانی و شهدای راه آزادی کوردستان یک دقیقە ایستادە سکوت اختیار کردە و اتحاد و هم موضعی جریانات سیاسی کوردستان را وفاداری بە راه آنها دانستند.

در ادامە این نشست تغییرات سیاسی و واکنش های بین المللی، منطقەای و عراقی را نسبت بە همەپرسی استقلال کوردستان مورد بررسی قرار دادە و تصمیمات پایین را اتخاذ نمودند؛

یکم: حاضرین در این نشست متعهد بودن خود را بە ارادە ملت کورد در همەپرسی سوم مهرماه امسال و اجرایی نمودن نتیجە همەپرسی را از نظر زمانی بر پایە گفتگوی مسئولانە اعلام کردند. این شورا همچنین آمادگی خود را برای گفتگوی باز و بدون مرج با بغداد اعلام کردە است.

دوم: تحمیل مجازات بر ملت کوردستان غیرقانونی و نامسئولانە بودە و موجب تنش های سیاسی شدە و در راستای منافع هیچ یک از طرفین نمی باشد.

سوم: بە انظار عمومی جهان اعلام می کنیم کە ملت کوردستان با تحریم و مجازات جمعی روبرو شدە وحتی تهدید بە استفادە از نیرو و زور شدە و این وضعیت انسانی آوارەها را در عراق و کوردستان را بە مرحلەای خطرناک بردە و تقاضا می کنیم کە مرزی را برای این تهدیدها و تحریمها مشخص نماید.

چهارم: حاضرین در این نشست تصمیم گرفتند کە حزب و جریانات سیاسی تحت عنوان شورای عالی سیاسی کوردستان بە فعالیت های خود ادامە خواهد داد.

شورای عالی سیاسی کوردستان

١١/١٠/٢٠١٧

١٩/٧/١٣٩٦


آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4