مصاحبه‌

2017-12-15-20-30-42 صادر شده است. در یازدهم اردیبهشت‏‌ ماه ٩٤ و پس از مرگ مشکوک دختر جوانی به نام فریناز خسروانی در هتل "تارا"ی مهاباد، این...
2017-12-15-20-29-12ایران اقدام به آموزش نیروهای تروریستی، قاچاق اسلحه و مواد منفجره و تشکیل گروه‌های تروریستی در بحرین می‌کند. امارات متحده عربی نیز از جامعه جهانی خواسته...
2017-12-15-20-27-42مقالەی کوردی نیز''عمر محمدی و مصطفی ایلخانی زادە'' توانستند جایزە دریافت کنند. در بخش داستان کوردی و فارسی افراد زی مفق بە کسب دریافت جایزە گشتند:...
2017-12-15-20-25-54 ایران برای دورزدن تحریم‌ها و تعهدات بین‌المللی ارائه کند. بنا بر این بیانیه، سفیر آمریکا در جریان کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه در مورد «اقدامات بی‌ثبات‌کننده...
2017-12-15-20-23-21 اورشلیم خواستار پناه دادن به او توسط اسرائیل شد که مردادماه گذشته به این کشور منتقل شد. خانم امین می گوید پدر او یهودی...

فرهنگ و هنر

2017-12-15-20-30-42 صادر شده است. در یازدهم اردیبهشت‏‌ ماه ٩٤ و پس از مرگ مشکوک دختر جوانی به نام فریناز خسروانی در هتل "تارا"ی مهاباد، این...
2017-12-15-20-29-12ایران اقدام به آموزش نیروهای تروریستی، قاچاق اسلحه و مواد منفجره و تشکیل گروه‌های تروریستی در بحرین می‌کند. امارات متحده عربی نیز از جامعه جهانی خواسته...
2017-12-15-20-27-42مقالەی کوردی نیز''عمر محمدی و مصطفی ایلخانی زادە'' توانستند جایزە دریافت کنند. در بخش داستان کوردی و فارسی افراد زی مفق بە کسب دریافت جایزە گشتند:...
2017-12-15-20-25-54 ایران برای دورزدن تحریم‌ها و تعهدات بین‌المللی ارائه کند. بنا بر این بیانیه، سفیر آمریکا در جریان کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه در مورد «اقدامات بی‌ثبات‌کننده...
2017-12-15-20-23-21 اورشلیم خواستار پناه دادن به او توسط اسرائیل شد که مردادماه گذشته به این کشور منتقل شد. خانم امین می گوید پدر او یهودی...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

در پنجوین بیش از ٦٠٠ کیلوگرم جگر تاریخ مصرف گذشتە مصادرە شد.

از سوی نیروهای پلیس گمرک پنجوین ، بیس از ٦٠٠ کیکوگرم جگر مرغ کە تاریخ مصرف آنها گذشتە و بە صورت غیر قانونی وارد اقلیم کوردستان شدە بود، مصادرە گشت.

عبداللە کریم، مسئول پایگاه پلیس گمرک پنجوین بە (باسنیوز) گفت: “پس از اینکە مطلع شدیم، شخصی بە شیوەای غیر قانونی جگر مرغ فاسد ایرانی را وارد اقلیم کوردستان کردە است، تحقیقات خود در این ارتباط را آغاز کردیم”.


نامبردە گفت: “توانستیم بیش از ٦٠٠ کیلو جگر مرغ فاسد ایرانی را مصادرە کنیم”.

عبداللە کریم اعلام کرد پس از انجام تحقیق بر روی این جگر ها مشخص شد کە این مواد فاسد و غیر قابل مصرف شدەاند.

وی افزود متخلف بە بخش مجازات های مدیریت گمرکی سلیمانیە فرستادە شدە تا تحت بازجویی قرار گیرد.

٢٨/١١/٢٠١٧

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4