مصاحبه‌

2018-01-19-18-31-40 و هنوز هیچ قانون کارآمدی دراین خصوص، به سرانجام نرسیده است. جدا از این مسأله، زمینه‌های کمک به زنان قربانیان خشونت، از هر نوعی،...
2018-01-19-18-29-24ماه اجرا و به زندان مرکزی سنندج انتقال یافته است. 19/1/2018
2018-01-19-18-25-13تروریستی و شبه نظامی کمک می رسانند. آنها درگیری و مناقشه را اشاعه می دهند که در نهایت به مرزهای خودشان نیز کشیده می شود. سفیر...
2018-01-19-18-20-26 کردە است، در دم جانش را از دست دادە است. جسد این کولبر کورد هم اکنون در سردخانە پزشک قانونی سردشت می باشد و تا...
2018-01-18-17-54-45 قضاییه، و نهادهای غیرمنتخب حکومتی مثل شورای نگهبان به کنترل شدید خود بر سیاست کشور و سرکوب حقوق بشر ادامه داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در...

فرهنگ و هنر

2018-01-19-18-31-40 و هنوز هیچ قانون کارآمدی دراین خصوص، به سرانجام نرسیده است. جدا از این مسأله، زمینه‌های کمک به زنان قربانیان خشونت، از هر نوعی،...
2018-01-19-18-29-24ماه اجرا و به زندان مرکزی سنندج انتقال یافته است. 19/1/2018
2018-01-19-18-25-13تروریستی و شبه نظامی کمک می رسانند. آنها درگیری و مناقشه را اشاعه می دهند که در نهایت به مرزهای خودشان نیز کشیده می شود. سفیر...
2018-01-19-18-20-26 کردە است، در دم جانش را از دست دادە است. جسد این کولبر کورد هم اکنون در سردخانە پزشک قانونی سردشت می باشد و تا...
2018-01-18-17-54-45 قضاییه، و نهادهای غیرمنتخب حکومتی مثل شورای نگهبان به کنترل شدید خود بر سیاست کشور و سرکوب حقوق بشر ادامه داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در...

ارتباط مستقیم

جستجو

 

برغم تجمع گستردە نیروهای سرکوبگر رژیم و تشدید فضای امنیتی در شهرهای ایران، تجمعات اعتراضی در برخی از شهرهای ایران هر چند بە نسبت روزهای آغازین کاهش یافتەاست، ولی بعدازظهر و شامگاە روز شنبەهمچنان ادامە داشت.

در دهمین روز از اعتراضات مردمی، در شماری از شهرهای ایران برغم تشدید فضای امنیتی و تجمع نیروهای سرکوبگر رژیم در مراکز و میادین شهرها، بویژە در ساعات پایانی روز و شامگاە، روز شنبە نیز شماری از شهرهای ایران شاهد تجمع و اعتراضات مردمی بودند.

بە گزارش شبکەهای اجتماعی و منابع خبری در شهرهای سنندج، مراغە، رشت، آمل، خمین، ، کوت اهواز، دزفول، فریدون‌شهر اصفهان و نجف‌آباد و چند شهر دیگر مردم تجمعات خیابانی برپا کردند وعلیە خامنەای و کلیت جمهوری اسلامی شعار سردادند. از جملە شعارهایی کە طی چند روز اخیر مردم در اعتراضات خیابانی سرمی‌دهند می‌توان بە شعار “رفراندوم، رفراندوم” اشارە کرد کە تدریجأ بەشعار همگانی تبدیل شدەاست. نیروهای رژیم بسان روزهای گذشتە با یورش بە تجمعات اعتراضی، سعی در متفرق کردن مردم نمودند و در این بین علاوە بر ضرب و شتم تظاهرکنندگان، چندین نفر را نیز بازداشت کردند.

در سنندج تجمع اعتراضی مردم در شرایطی صورت گرفت که ماموران و نیروهای امنیتی و لباس شخصی در سطح شهر بطور گسترده حضور داشتند به طوری که در فواصل چند متری ماموران با باتوم و شوکر حضور داشتند و لباس شخصیها هم در میان مردم در حال رفت و آمد بودند.

بر اساس گزارشها این تجمع شامگاه شنبە در میدان آزادی این شهر شروع شد و چندین مورد درگیری بین مردم و ماموران روی داده که منجر به ضرب و شتم چند شهروند گردیده است. مردم در تظاهرات اعتراضی خود با سر دادن شعار، نیروی انتظامی، حمایت، حمایت از این نیرو خواستند به اعتراضات مردمی بپیوندند.

٧/١/٢٠١٨

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4